سنگ مزار

پس از بمباران اصفهان در سال 65، قطعه شهداي كربلاي چهار را به شهداي بمباران هوايي اختصاص داديم. هر شهيدي كه دفن مي شد، يك فرم مخصوص سنگ قبر به خانواده اش مي داديم تا آن را تكميل و به ما بازگرداند. زماني كه فرم مزبور تكميل مي شد، مشخصات آن را براي سنگ تراش مي فرستاديم و پايين برگه مي نوشتيم: اقدام شد. سپس آن را امضا و بايگاني مي نموديم. در اين بين به يكي از شهدا كم توجهي شد؛ يعني بدون آنكه مشخصات آن شهيد را ـ به نام سيده زهرا معتمدي ـ براي سنگ تراش بنويسيم، فرم مشخصات او را در قسمت اقدام شده ها، بايگاني كردم. شب هنگام آن شهيد به خوابم آمده، گفت: شما فرم سنگ قبر من را كه اقدام نشده بود، امضا كرده، جزو موارد اقدام شده قرار دادي و بايگاني كردي. لطفا سنگ قبر مرا هم تهيه كن تا وقتي مادرم سر قبرم مي آيد، از نبودن آن ناراحت نشود.

دسته بندی: 
وصیت نامه

دیدگاه ها