پخت نان قندی با مربای شور

هر روز باید شیشه های مربا را آماده می کردیم، شروع به آماده کردن مربا کردیم دیدیم خاک قندمان تمام شده درخواست دادیم تا برایمان بفرستند بخاطر شلوغی  به جای خاک قند، نمک فرستاده بودند.این قدرباعجله کار می کردیم که نفهمیدیم این خاک قند نیست، بعد از آنکه ریختیمش، مزه کردیم ودیدیم مربا شور شده، درنهایت یکی از اهالی که کاشانی بود، پیشنهاد کرد که معجون جدید را ببریم کاشان و نان قندی درست کنیم زن ها قبول کردند و اتفاقا نان قندی خوشمزه ای هم شد که فرستادیم جبهه برای بچه ها.

نجفی- بانوی فعال پشتیبان دفاع مقدس

دسته بندی: 
عشق

دیدگاه ها