خون من ازخون شهدا رنگین ترنیست

در پاسخ خواهرش که از او می خواست تا ازتهران بیرون بروند،می گفت: من سنگرخودرا رها نمی کنم.مگرخون من ازخون شهدا رنگین تراست؟

شهید نصرت صدرایی

دسته بندی: 
یادگاری

دیدگاه ها