زهرا راموز

 

نام پدر: محمدعلي

تاريخ تولد: 1343

تحصيلات: ديپلم

نوع فعاليت: زنان ايثارگر (رزمنده)

استان: تهران

ميزان فعاليت: 9 ماه

شا خص: امدادگر

دسته بندی: 
امدادگران

دیدگاه ها