بهجت لعلی

 

نام پدر: تقي

تاريخ تولد: 1336

تحصيلات: کارشناس پرستاري

نوع فعاليت: زنان ايثارگر (رزمنده)

استان: تهران

ميزان فعاليت: 9 ماه

شا خص: پرستار

دسته بندی: 
امدادگران

دیدگاه ها