زينب عباس زاده

 

نام پدر: حسين

تاريخ تولد: 1343

تحصيلات: سيکل

نوع فعاليت: زنان ايثارگر (رزمنده)

استان: تهران

ميزان فعاليت: 26 ماه

شا خص: درماني

دسته بندی: 
امدادگران

دیدگاه ها