7/18

استان: 

دفتر صبح امروز به نام 3 شهید که در تاریخ 7/18 شهید شده اند مزین می باشد .

 

 

شهید خاتون شيخه

شهید فاطمه  صالح زاده

شهید ويسيه عبدود

دیدگاه ها