12/22

دفتر صبح امروز به نام 2 شهید که در تاریخ 12/22 شهید شده اند مزین می باشد .

شهيد جميله بطران

شهید کبری وحیدی قزوینی

 

 

دیدگاه ها