شهدای امروز

دفتر صبح امروز به نام 5 شهید که در تاریخ 01/27 شهید شده اند مزین می باشد . 

 

شهید خديجه پورسلطانی سنندجی

شهید سيما خالدی

شهید افروز رضايی

شهید آمنه صالحی

شهید عادله فهيمي كيا

دیدگاه ها