شهيد گل جهان مرادزاده

نام: گل جهان

نام خانوادگي: مرادزاده

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 176

محل صدور: اسلام آبادغرب

تاريخ تولد: 1281

تاريخ شهادت: 11/11/65

شغل: خانه دار

محل شهادت: كرمانشاه - اسلام آبادغرب

حادثه منجر به شهادت: توسط ضد انقلاب

دسته بندی: 

دیدگاه ها