شهيد شهلا مرادی

نام: شهلا

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: فتاح

شماره شناسنامه: 1987

محل صدور: دزلي

تاريخ تولد: 01/01/1358

تاريخ شهادت: 14/12/66

محل شهادت: كردستان - سروآباد

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

دسته بندی: 

دیدگاه ها