شهيد مهين مرادی

نام: مهين

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: علي اكبر

محل صدور: كرمانشاه

تاريخ تولد: 1356

تاريخ شهادت: 05/11/65

شغل: دانش آموز

سن در هنگام شهادت: 9

محل شهادت: كرمانشاه - كرمانشاه

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

دیدگاه ها