شهيد رقيه مردانی

نام: رقيه

نام خانوادگي: مرداني

نام پدر: آقاجان

شماره شناسنامه: 2350

محل صدور: قزوين

تاريخ تولد: 05/05/1304

تاريخ شهادت: 09/05/66

سن در هنگام شهادت: 62

محل شهادت: قزوين - قزوين

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها