شهید شهين مردوخی

نام: شهين

نام خانوادگي: مردوخي

نام پدر: شيخ تقي

شماره شناسنامه: 246

محل صدور: سنندج

تاريخ تولد: 26/02/1325

تاريخ شهادت: 28/10/65

شغل: كارمند

سن در هنگام شهادت: 40

محل شهادت: كردستان - سنندج

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

دیدگاه ها