شهيد معصومه خانم محمودی سرتنگی

نام: معصومه خانم

نام خانوادگي: محمودي سرتنگي

نام پدر: ميرزاآقا

شماره شناسنامه: 56

محل صدور: چهارمحال

تاريخ تولد: 03/03/1308

تاريخ شهادت: 20/12/63

شغل: خدمتگزار

محل شهادت: خراسان جنوبي - بيرجند

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

دیدگاه ها