شهيد مهرانگيز امينی

نام: مهرانگيز

نام خانوادگي: اميني

نام پدر: خسرو

شماره شناسنامه: 3204

محل صدور: ح6اباده

تاريخ تولد: 05/06/1320

تاريخ شهادت: 08/01/67

شغل: خانه دار

سن در هنگام شهادت: 47

محل شهادت: فارس - آباده

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها