شهيد صفيه مطيعی دهنوی

نام: صفيه

نام خانوادگي: مطيعي دهنوي

نام پدر: نعمت اله

شماره شناسنامه: 500

محل صدور: اصفهان

تاريخ تولد: 05/06/1311

تاريخ شهادت: 24/10/65

شغل: خانه دار

سن در هنگام شهادت: 55

محل شهادت: اصفهان - منطقه 2 اصفهان

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها