شهيد شاهزاده مظاهری كوهانستاني

نام: شاهزاده

نام خانوادگي: مظاهري كوهانستاني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 400

محل صدور: اصفهان

تاريخ تولد: 10/03/1300

تاريخ شهادت: 11/11/65

شغل: خانه دار

محل شهادت: اصفهان - منطقه 2 اصفهان

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها