شهيد احترام ملاحيان

نام: احترام

نام خانوادگي: ملاحيان

نام پدر: باقر

شماره شناسنامه: 14500

محل صدور: اصفهان

تاريخ تولد: 03/04/1310

تاريخ شهادت: 09/05/66

شغل: خانه دار

سن در هنگام شهادت: 56

محل شهادت: اصفهان - منطقه 1 اصفهان

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها