شهيد كتان مفاخری

نام: كتان

نام خانوادگي: مفاخري

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 2

محل صدور: قروه

تاريخ تولد: 02/04/1336

تاريخ شهادت: 26/05/58

شغل: خانه دار

محل شهادت: كردستان - سنندج

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها