شهيد سارا معززی

نام: سارا

نام خانوادگي: معززي

نام پدر: محمدرضا

محل صدور: تهران

تاريخ تولد: 01/01/1367

تاريخ شهادت: 10/02/59

محل شهادت: گلستان - علي آباد

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها