شهيد فرح ميرزائی مهارلوئی

نام: فرح

نام خانوادگي: ميرزائي مهارلوئي

نام پدر: نبي

شماره شناسنامه: 54

محل صدور: مهارلو

تاريخ تولد: 10/09/1339

تاريخ شهادت: 19/03/63

شغل: خانه دار

محل شهادت: فارس - شيراز

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها