شهيد صديقه سادات موسويان

نام: صديقه سادات

نام خانوادگي: موسويان

نام پدر: سيداحمد

شماره شناسنامه: 162

محل صدور: نجف اباد

تاريخ تولد: 24/12/1318

تاريخ شهادت: 20/12/66

شغل: خانه دار

محل شهادت: اصفهان - نجف آباد

حادثه منجر به شهادت: سايرحوادث

دسته بندی: 

دیدگاه ها