شهيد سكينه موسوی

نام: سكينه

نام خانوادگي: موسوي

نام پدر: عبدالحسين

شماره شناسنامه: 265

محل صدور: رامهرمز

تاريخ تولد: 11/10/1336

تاريخ شهادت: 65/9/15

شغل: معلم

محل شهادت: خوزستان - اهواز

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي

دیدگاه ها