شهيد فاطمه نصيری پور

نام: فاطمه

نام خانوادگي: نصيري پور

نام پدر: ماشااله

شماره شناسنامه: 489

محل صدور: بردسير

تاريخ تولد: 01/01/1313

تاريخ شهادت: 13/12/66

شغل: کارمند

محل شهادت: كرمان - كرمان

حادثه منجر به شهادت: توسط اشرار و قاچاقچيان

دسته بندی: 

دیدگاه ها