گنجینه

بسم الله الرحمن الرحيم

بنام آنكه هستي بخش كائنات و وجود بي انتها و غايت آمال عارفين و نهايت آرزوي مشتاقين و معشوق عاشقان شب زنده‌دار و روشني بخش دل سالكان و خالق يكتاي عالمين و معبود بي‌نياز بندگان و روزي دهندة آمرزندة مرزوقين و برانگيزندة برحق 124 هزار پيامبر و فرستندة دين كامل و كتاب آسماني كامل قرآن كريم و رسول ختمي مرتبت پيامبر اسلام (ص) و عطا كنندة مقام عصمت به چهارده معصوم عليهم السلام. و بنام او كه شهداء در نزدش روزي‌خوار اويند و او كه معامله با او بهترين معامله‌هاست بنام آن ارحم الراحمين، آن خالق المخلوقين و آن اكمل الكاملين و اصدق الصادقين و رب العالمين كه تنها او را داشتن و با او بودن و او را ديدين و به عشق او نفس كشيدن.

به دنيا به زندگي در دنيا معنا مي‌دهد و در راه او جان دادن، به مرگ طراوت و به شوق وصالش جان باختن تلخ وداع دنيا را مبدل به حلاوت حيات تازه يافتن مي‌كند.

الهي تو را هزاران بار شكر مي‌كنم كه مرا شيعة اثني عشري قرار دادي تا ولايت اهل بيت عشق به خاندان رسالت ظلمت‌كدة قلبم را منور سازد و باز هزاران بار تو را شكر مي‌كنم كه مرا از آناني قرار ندادي كه با دوري گزيدن از صاحبان امر كه قرآن كريم از آنان به اولي‌الامر ياد مي كند، راه ظلالت بپيمايم ! چرا كه بدون توسل به ائمه و بدون عبور از شاهراه ولايت چگونه مي‌توان به جانان رسيد؟ ايزدا؛ چگونه توانم لب به ثنا و سپاست باز كنم درحالي كه باران نعمت و رحمت را بر اين بندة ضعيف و ذليل و گناه‌كار فرستادي و نعمت عظماي زندگي در زير چتر ولايت فقيه و صرف قسمت مهمي از عمر گرانبهاء را در ظل حكومت اسلامي به اين بندة حقير و مسكين ارزاني داشتي در حالي كه نتوانستم مسئوليت و حق عظيمي را كه به واسطة اين موقعيت شريف بر دوشم آورده بود به نحو شايسته ادا كنم.

الهي چگونه اين بندة بي‌حيا در محكمة عدالت پاسخ‌گوي اعمال و گفتارش باشد؟ در حاليكه رهبري عظيم الشأن همچون امام خميني داشته است؟

و چگونه در صحراي محشر حاضر شوم درحاليكه در زماني زندگي مي‌كردم كه عاشقان و شيفتگان و مخلصان كثيري در راه تو و در راه دين تو و در كارزار با دشمن تو شهد شهادت را مشتاقانه نوشيدند.

در زماني زندگي مي‌كردم كه مي‌بايستي پيام آور خون گلگلون كفنان عزيزي مي‌بودم.

يارب نكند كه در يوم القيامه در زمره كساني باشم كه فرياد مي‌زنند: «ياليتني كنت ترابا» اي كاش كه خاك مي‌بودم. آه از ساعات و لحظاتي كه در غير عبادت تو صرف شد و هزاران افسوس از زماني كه گذرگاه دنيا همچون غفلت‌كده‌اي آدمي را مي‌فريبد آنچنان كه مي‌انگارد مرگ به سراغ او نمي‌آيد. هرچه از مقام و رحمت و گذشت و عدل تو، خالق يكتا و هرچه از هستي و غفلت دنيا و هرچه از بي‌حيايي و خسران انسان گفته شود اندك است.

اين حقير رقية رضايي فرزند پدر بزرگوارم محمدعلي رضايي و مادر مهربانم سكينة حنيفي‌ها عمري را بسر كردم ، اي كاش لحظه‌اي از آنرا در غير عبادت مولا سر نمي‌كردم ولي با اقرار به سختي روز جزاء و عدل الهي و با وجود بار سنگين گناهانم نمي‌خواهم از رحمت و مغفرت و گذشت خالقم، پرورگار جهانيان لحظه‌اي غافل باشم و عاجزانه و ملتمسانه از كلية اقوام و دوستان و آشنايان و نزديكان و پدر و مادر عزيزم مي‌خواهم كه به خون پاك اباعبدا... اين بندة گنه‌كار را حلال كنيد. انشاء ا... دوستان در دعاهاي خيرشان و در مجالس دعا حقير ار فراموش نكنند.

التماس دعا.

 

هم روي تورا طاقت ديدار كم است                             هم چشم مرا جرأت اين كار كم است

من كمتر از آنم كه تورا درك كنم                              آگاهـي مـن ز عشـق بسيـار كـم است

خداوندا؛ در آن لحظه كه چشم دل ما به غير تو خواهد بنگرد و از جهت محبت تو انحراف گيرد كورش كن تا جز تو كس را نبيند و جز به مال و جلال تو به چشم اندازي ديگر نگاه تماشا نيفكند. ما آن دست و پا را نخواهيم كه به معصيت تو بجنبد و آن جان و دل را نپسنديم كه جز به عشق جانان زنده‌باشد و سعادتي عنايت فرما چشمان ما جز در جستجوي رضاي تو روشن نباشد و جز لقاي تو و رضاي تو ديگري را نبيند.

پروردگارا؛ روامدار كه سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ظلال از چراغ هدايت به دور افتم و بيغوله از شاهراه باز نشناسم و مگذار دامان وجودم به پليدي‌هاي گناه بيالايد و نسبت به ملاحي و مناهي بي‌پروا باشم . پروردگارا؛ از هيجان هرس و سولت خشم و حملة حسد و ضعف صبر عصبيت‌هاي ناهنجار كه حرمت انسانيت پاس ندارد به ذات اقدس تو پناه مي‌برم.

اي خدا اي قدرت عليا كه دامان افق را با طراز فلق بياراستي و گريبان شب را به روز روشن چاك زدي، اي‌نام مبارك كه به ياد تو فشار بليّات آرام مي‌گيرد و اي كسي كه به ارادت عظمايت قلم تقدير بر لوح قضا امضاي محو و اثبات مي‌گذارد ، تو پشت و پناه ما باش تا خفت و خزلان نيابيم و تو دوست باش تا اگر كائنات سر دشمني گيرند از دشمن نهراسيم و تو بسوي ما رو كن تا اعراض در جهان را به هيچ بشماريم. خداي من در آن هنگام كه بسوي تو سربرمي‌دارم ملكوت اعلاي تو را از ديدگان خويش در وراي سه پرده پنهان مي‌بينم و اين سه پرده را هم خود با دست خويشتن برآويخته‌ام نخستين پرده‌اي كه نگذارد ديد به ديدار تو بگشايم عصيان من از فرمان توست و پردة دوم پرده‌ايست كه در ارتكاب منهيّات  و ملاحي به روي خويش كشيده‌ام و پردة سوم پردة غفلت من است، غفلتي كه در اداي شكر و سپاس تو ورزيده‌ام، موهبت ديده‌ام و از سپاس موهبت بازمانده‌ام.

پروردگارا ؛ اين ديو نابكار يعني شيطان رجيم را همچون سگي كه در برابر سنگ و عصا رانده شود از محراب عبادت ما بران و خورشيد عشق خويش را در دل ما آنچنان بدرخشان كه چشم ناپاك‌بين شيطان كور و از كنار مان دور گردد، كرامتي فرماي كه با بندگان صالح و پرهيزكار تو در ملكوت مقدس تو همسايه باشيم. و در رديف پرهيزكاران و پارسايان قرار گيريم .

اي رب العالمين اي ارحم الراحمين ؛ از من آن مال و مقام كه كبريا و نخوت افزايد به دور دار و مگذار كه مال دنيا به من طغيان آموزد و از سعادت و سلامت بازم دارد و آنچه مرا روزي همي فرمايي چنان كن كه بر من حلال باشد و تهي دستان را همدم من فرماي و اين همدمي را در كار من مطبوع و گوارا بدار.

 پرودگارمن؛ چنان خواهم كه ثروت و مكنت دمبدم روح مرا به تو نزديك نسازد و آنچه مقدر فرموده‌اي كه از دست من به خواهندگان رسد، چنان كن كه به نيكوكاري انفاق شود.

پروردگارا؛ بدانسان كه در چشم مردم به مقام من مي‌افزايي در چشم من از مقام من بكاه و به ميزان عزتي كه در اجتماع به من ارزاني همي فرمايي مرا به ذلت نهاييم آشنا ساز تا شخصيت خويش را هرگز فراموش نكنم و پاي از گليم خويش فراتر نگذارم و توفيقي ده كه حق بگويم هرچند برمن گران باشد و عطاياي خود را به ديگران اندك شمارم هرچند بيشتر بخشنتده باشم و گناهان خود را بسيار دانم هرچند اندك باشد و مقدر فرماي كه من همه را دوست بدارم و در حق همه نيك انديش و نيكو كار باشم .

پروردگارا؛ زبان مرا به هدايت گوياكن و قلبم را به تقوا الهام فرماي و چنان كن كه از صراط مستقيم به جانب تو راه گيرم ،‌با دين مبين تو بميرم و با دين مبين تو سر از خاك بردارم.

خداوندا بر پيشاني ما ديهيم قناعت گذار و سيماي ما را با جمال ولايت بياراي و به ما در هدايت صداقت عطاء فرماي. فتنة ثروت را از ما به دور دار و آرامش خاطر و آسايش ضمير را به ما ارزاني كن و به من صحتي كرامت فرما كه به عبادت تو برخيزم و فراغتي نسيب كن تا به زهد و پارسايي بپردازم و نور دانشي در ضميرم برافروز كه عمر خويش را با علم توأم دارم.

اي پروردگار متعال؛ در ساية لطف خويش بر نيت پاك من توسعه و توفير ارزاني فرما و يقين مرا نسبت به عقدت من باصحت و سلامت بياراي و از رفتار و گفتارم آنچه دست خوش فساد شده‌است از اسلام خويش بي‌نصيب مگردان.

خداوندا؛ تا آنروز كه توانم به عبادت تو برخيزم زنده‌ام دار و تا آن دم كه از تو ياد همي كنم دم گرم از سينه‌ام برآور و اگر به انحراف گرائيدم مرا هرچه زودتر بسوي خويش فراخوان.

پروردگارا؛ آنچنان كه در واقعة بدر سربازان اسلام را با افواج ملائكه پشتيباني كرده ايد همچنان فرشتگان ظفرمند خويش را با سربازان ما همراه ساز تا يكباره قواي كفر و شرك را از هم بشكافند و شوكت دشمن را درهم شكنند و تراكمشان را پريشان سازند تا در بسييط زمين جز بندگان عابد و مطيع تو كس زنده نماند و جز به درگاه كس پيشاني بر خاك نگذارد.

اي آفريدگار بزرگ كه بزرگي شگفت انگيز تو در وسعت خيال نگنجد و عظمت علياي تو را لفظ‌ها و لغت‌ها تعبير كنند اي سلطان وجود كه تخت سلطنت تو در ارش برين استوار باشد، اي نور اعلي و اقدس، اي روشني بخش روشني‌ها و منبع رحمت‌ها و نعمتها، اي جلال و جليل، اي شكوه بي‌مانند و اي داناي رازها و رمزها كه ساية انديشه‌ها را در مغزها مي‌شناسي، ما را بدين گريزگاه را بنماي .

والسلام

آقا! دوست دارم گوشه ای بنشینم و زیر لب صدایت کنم. چشمانم را به گوشه ای خیره کنم تو هم مقابلم بنشینی و متوجه ات شوم هِی نگاهت کنم آنقدر که از هوش بروم بعد به هوش بیایم و . . . ببینم سرم روی دامن شماست حس می کنم بوی خوش از نسیم تنت به مشامم می خورد. آن وقت احساس کنم وصال حقیقی عاشق و معشوق روی داد، بعد وعده شهادت را بدهی و من خودم نشسته بر بال های ملائک احساس کنم و بشنوم که به من وعده شفاعت و هم سفره ای با خودت را بدهی آن وقت با خیال راحت از آتش عشق، مثل شمع بسوزم و آب شوم و هلاک شوم و جان دهم.»

بخشی از دل نوشته های شهید زهرا دقیقی خداشهری

آقا! دوست دارم گوشه ای بنشینم و زیر لب صدایت کنم. چشمانم را به گوشه ای خیره کنم تو هم مقابلم بنشینی و متوجه ات شوم هِی نگاهت کنم آنقدر که از هوش بروم بعد به هوش بیایم و . . . ببینم سرم روی دامن شماست حس می کنم بوی خوش از نسیم تنت به مشامم می خورد. آن وقت احساس کنم وصال حقیقی عاشق و معشوق روی داد، بعد وعده شهادت را بدهی و من خودم نشسته بر بال های ملائک احساس کنم و بشنوم که به من وعده شفاعت و هم سفره ای با خودت را بدهی آن وقت با خیال راحت از آتش عشق، مثل شمع بسوزم و آب شوم و هلاک شوم و جان دهم.»

بخشی از دل نوشته های شهید زهرا دقیقی خداشهری

زنگ خاطره

شور و حال عجيبي بود روحيه ها خدايي بود همه مي خواستند کمک کنند، کم تر کسي به فکر منافع خود بود و زنان نقش ويژ ه اي داشتند.

بسياري از خواهران در توزيع مايحتاج مردم به کمک جهادسازندگي شتافتند، بعضي ديگر در هلال احمر به مردم آسيب ديده، ياري مي دادند. ما نيز به مراکز بمباران شده سر مي زديم و هم دوش برادران رزمنده براي جلوگيري از سقوط شهر آبادان سنگرسازي و ساختن کوکتل مولوتوف و دفاع از شهر شرکت مي نموديم.

در ماه های اول جنگ، سه یا چهار خواهری بودند که آمبولانس در اختیارشان بود که اجساد را از داخل خرمشهر وصحنه نبرد بیرون می کشیدند و به قبرستان منتقل می کردند زهرا و لیلا حسینی دو خواهر بودند که برای اجساد شهیدان قبر می کندند و بدون ترس از سگ هایی که در قبرستان بودند و از خوردن لاشه ها، هار شده بودند، آن ها را دفن می کردند.
یک روز خبر شهادت پدرشان را آوردند آن دو با چهراه ای آرام و روحیه ای قوی، جسد پدرشان را پیدا کرده به قبرستان بردند و به خاک سپردند، روز دیگر خبر شهادت برادرشان را آوردند.
گفتیم حتماً دست از تلاش برداشته و دو سه روزی سوگواری می کنند اما گویی قلب شان از فولاد بود. نعش برادر را مانند هر نعش دیگر خون سرد و متین برداشته و به خاک سپردند.

راوی: خواهر فرهادی_ خرمشهر
 

 

مربی اخلاق،خوش خلق ترین معلمان مدرسه بود. برای همین کلاس او را انتخاب کرده بود تا در آن بین دوستانش شیرینی پخش کرده واعلام کند که نامش را به آزیتا تغییر داده است.همکلاسیها برایش کف زدند ونام جدیدش را تبریک گفتند.مربی گفت:امیدوارم مبارکت باشد!اما اسم خودت هم خیلی زیبا بود.برای چه آن را تغییر دادی؟جواب داد: نه خانم معلم! من 15سال است که از اسمم خجالت می کشم. خدیجه یک نام قدیمی است.آدم یاد پیرزنها می­افتد. من هیچ وقت این اسم را دوست نداشتم.حالا که بزرگ شده ام توانستم با منطق، پدر ومادرم را راضی کنم که اسمم را عوض کنند.من اسم آزیتا را خیلی دوست داشتم.....

مربی از صندلی برخاست و کنار پنجره ایستاد.آنگاه با لحنی متفکرانه گفت:چه جالب! اما من فکر می کنم تو باید با زندگی شهیدزینب میترایی آشنا شوی.بچه ها در سروصدایی پر­­از­اشتیاق از خانم معلم خواستند تازندگی اورا برایشان تعریف کند.خانم مربی گفت:زینب هنگام اذان مغرب در آبادان به دنیا آمد.چهارمین دختر خانواده بود.پدرش به نام های اصیل ایرانی علاقمند بود وبرای همین اسم     بچه هایش را از اسامی ایرانی انتخاب می کرد.برای زینب هم نام میترا را انتخاب کرده بود.میترا هرچقدربزرگترمی شد،رابطه نزدیکتری نسبت به اهل بیت(ع) وقرآن پیدا می کرد.تنفس او در این فضای معنوی والهی باعث شد که به نام زینب،علاقمند شود.او روزبه روز ­­از نام میترا دورتر می شد. کم­­کم اگر کسی میترا صدایش می کرد،جواب نمی داد. به این شکل سعی داشت به اطرافیانش نام جدید خود را القاء کند.اما برای زینب فقط تغییر نام کافی نبود. او در پی نام جدید،تصمیم گرفت که خود را نیز به صاحب نامش نزدیک کند.برای همین پس از پیروزی انقلاب، فعالیتهای خود را به شکل مستمرآغاز کرد.علاوه برشرکت در کلاسهای مختلف عقیدتی، اخلاقی و دوره های نظام بسیج، در­اکثر­فعالیتهای انجمن اسلامی مدرسه حظورفعال پیدا می کرد. وقتی جنگ تحمیلی شروع شد به اصرار خانواده وبه خاطر علاقه به مادر،مجبور به ترک آبادان واقامت در شاهین شهر اصفهان شد. جوغالب مردم آن شهر،غیرمذهبی بود.درحالیکه فعالیت گروهکهای ضدانقلاب،درآنجا شدت داشت. زینب معتقد بود انسانها همه خوبند واین جامعه ومحیط است که افراد را از فطرت خدایی شان دور می کند.اوهمیشه می گفت: با انجام کارهای فرهنگی واخلاقی می توان فطرت خفته اینگونه افراد را بیدار کرد.زینب پول تو جیبی اش را جمع آوری می کرد وبا خرید گل وکتاب به ملاقات مجروحان جنگی می رفت.در زمینه های مختلف به ویژه مسائل فرهنگی با آنها مصاحبه می کرد ودر مراسم مدرسه سخنان مجروحان را برای دانش آموزان بازگو می کرد.زینب محاسبه نفس را در برنامه های خود قرارداده بود.او کارهای خود را در دفترش می نوشت وآخرهفته به خودش نمره می داد.بعد هم نمودار برنامه خودسازی یک هفته اش را ترسیم می کرد.نماز شب اش ترک نمی شد.درسکوت نیمه شب به پهنای صورت اشک می ریخت و"العفو" می گفت.روزهای دوشنبه وپنجشنبه روزه می گرفت وافطار، به یادامیرالمؤمنین(ع) نان ونمک می خورد.از تجملات زندگی دوری می کرد.خانه ساده وبی آلایش را دوست داشت. در اتاقی فرش شده با موکت می خوابید. اوعاشق خدا بود. بر سربرگ تمام دفترهایش نوشته بود:می خواهم لحظه ای فراموش نکنم که در محضر خداوند هستم وهیچ گاه گناه نکنم.همیشه می گفت:شهادت فقط درجبهه های جنگ نیست،اگر انسان برای خدا کار کند وبه یاد او باشد و بمیرد،شهید است.همیشه غسل شهادت می کرد. چهارده ساله بود که هنگام بازگشت از مسجد،منافقین اورا با چادرش خفه کردندوبه شهادت رساندند.دو روز بعدجنازه زینب پیدا شد وبه همراه پیکر سیصدوشصت شهید عملیات فتح المبین در گلستان شهدای اصفهان در خاک آرمید.نگاهش به جعبه شیرینی خیره مانده بود.در سکوت متفکرانه کلاس سرش را به زیر انداخت وبه نام خودش فکر می کرد:باید خدیجه باشد یا آزیتا؟!       ­­

ارمغان خون:

نام انسان از یک طرف،نشانه ای برای اوست تا او را از دیگران متمایز ومشخص کند.از طرف دیگر انتخاب صحیح اسم،تأثیر تربیتی و روانی بر روی فرد دارد.این واقعیتی است که امروز روانشناسان به آن دست پیدا کرده اند.هر بار با صدا زدن نام فرد،ناخودآگاه او با مفهوم و حقیقت آن مطابقت داده می شود تا جایی که می کوشد تا خود را به مصداق واقعی نامش نزدیک کند.در دوره ای که در اثرتأثیر فرهنگ بیگانه:گرایش مردم به سوی نامهایی که ریشه هایی غیر دینی دارند،شدت یافته،انتخاب نام بزرگان و شخصیتهای معنوی،در صاحب نام احساس نوعی بزرگی ووقار را نهادینه می کند.این احساس روز به روز باعث اثرگذاری بر رفتار و گفتاراو می شود.تا جائی که خود را مسئول حراست از قداست آن نام می شمارد.

مراسم ها

عبداله آقانوری مدیر آموزش و پرورش آشتیان در گفت و گو با خبرنگار سایت زنان شهید  از برگزاری این یادواره در روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی خبر داد.

هدف از برگزاری این یادواره را تکریم و بزرگداشت شهدا زن دانست. وی در ادامه گفت:  شناخت دختران و دانش آموزان جامعه با شخصیت والای شهدای زن خصوصاً شهید محبوبه دانش آشتیانی و الگوگی از سیره شهدا از دیگر اهداف این یادواره برشمرد.

وی با اشاره به برنامه های متنوع فرهنگی در این یادواره اشاره کرد و افزود : قرائت شعر و دکلمه ، اجرای سرود، پخش کلیپ و سخنرانی مسئولین و تقدیر و تجلیل از خانواده محترم شهدا از مهم ترین این برنامه  ها است.

گفتنی است این یادواره روز نوجوان و روز بسیج دانش اموزی با حضور مهندس علی دانش منفرد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، مهندس حسینی نماینده مجلس، مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش، استاندار و مدیران عالی استان، مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی خانواده محترم شهدا و مدیران مدارس و دانش آموزان در تالار پورفسور حسابی دانشگاه آزاد اشتیان برگزار می شود.

شهيد محبوبه دانش آشتيانی يكی از شهدای سرخ هفده شهريور خونين سال 1357 است. او در سنين نوجوانی، به عنوان يك دختر مبارز و مسلمان به صفوف فشرده مردم مسلمان ايران پيوست و در تظاهرات پر شكوه عليه رژيم شاه به شهادت رسيد. محبوبه در يك خانواده روحانی مسلمان متولد شد. پدرش روحاني بود و در حادثه انفجار حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيد. شهيد آشتياني علاقه خاصي داشت كه فرزندانش از تربيت اسلام برخوردار باشند؛ به همين دليل آنها را به مدارسي مي فرستاد كه جو آنها مذهبي و مبارزاتي بود. يكي از اين مدارس، مدرسه رفاه بود كه محبوبه دوره ابتدايي و راهنمايي را در آنجا گذراند. مدرسه رفاه يكي از پايگاه هاي مبارزاتي شهيد بهشتي، شهيد رجايي بود و لذا سعي مي شد از معلمين مبارز استفاده شود تا اهداف مورد نظر آنان تأمين شود.

عقايد و شيوه تفكر او با همه فرق داشت. مسائل را به قدري دقيق و خوب تجزيه و تحليل مي كرد كه انسان در همان برخورد اول متوجه مي شد كه با يك دختر انسان معمولي16 ، 17 ساله روبرو نيست.

در او كمترين هيجان و كوته فكري و انحراف سنين جواني به چشم نمي خورد. حرف هايش را راحت مي زد و جز حق چيز ديگري را نمي ديد و نمي خواست و هيچ وقت حقيقت را فداي مصلحت نكرد."

انتهای پیام/ع

به گزارش سایت زنان شهید، اعظم شیخ مرادی مسئول خواهران سازمان بسیج ورزشکاران درگفت وگو با سایت زنان شهید از برگزاری نخستین یادوراه شهدای زن ورزشکار در هفته دفاع مقدس با هدف معرفی شهدای زن ورزشکار خبرداد.

وی با اشاره به اینکه یادواره شهدای زن ورزشکار در سطح جامعه بالاخص جامعه ورزشی تأثیرات بسیاری دارد، خاطر نشان کرد: زندگی شهدای زن ورزشکار الگویی برای زنان ورزشکار جامعه است.

مسئول خواهران سازمان بسیج ورزشکاران  در خصوص برنامه های این یادواره گفت: در این یادوراه از 2 مستند زندگی شهید راضیه کشاورز و شهید شمسی صادق پور از استانهای فارس و کرمانشاه رونمایی می شود.

وی ادامه داد: تهیه و توزیع ویژه نامه ای از زندگی، خاطرات و نحوه فعالیت 10 شهید زن را از دیگربخش های این یادواره برشمرد.

 شیخ مرادی با بیان اینکه یادواره در تالار سوره حوزه هنری تبلیغات اسلامی با همکاری ارگان ها و سازمان های مختلف از قبیل وزارت ورزش،سازمان بسیج جامعه زنان کشور، شهرداری برگزاری می شود، گفت: در این مراسم سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و وزیر ورزش آقای دکتر گودرزی سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است نخستین یادواره شهدای زن ورزشکار همزمان با پنجمین روز از گرامی داشت هفته دفاع مقدس در سالن سوره حوزه هنری تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

انتهای پیام/ع

معاون عترت خواهران هیئت رزمندگان خوزستان گفت: خوزستان ۵ هزار بانوی رزمنده در دوران دفاع مقدس دارد که در ستادهای پشتیبانی جنگ فعالیت می‌کردند.

به گزارش سایت زنان شهید ، فردوس مجدیان، امروز در حاشیه همایش تجلیل از پیشکسوتان خواهران رزمنده هشت سال دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوزستان 5 هزار بانوی رزمنده در دوران دفاع مقدس دارد که در ستادهای پشتیبانی جنگ فعالیت می‌کردند.

وی افزود: از اهداف برگزاری این مراسم می‌توان به تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بانوان 8 سال جنگ تحمیلی و نیز در اختیار قرار دادن تجربه‌های این زنان به نسل امروز است.

معاون عترت خواهران هیئت رزمندگان خوزستان با بیان اینکه در این مراسم از 50 بانوی رزمنده دفاع مقدس تجلیل شد، بیان کرد:  تاکنون برنامه‌های مختلفی برای بانوان عضو هیئت رزمندگان برگزار کرده‌ایم که دیدار با مقام معظم رهبری، سفرهای زیارتی، دیدار با زنان ایثارگر، رزمنده و خانواده‌های آنان از این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی گفت: از برنامه های هفته دفاع مقدس امسال می‌توان به مراسم زیارت عاشورا، تجلیل از زنان ایثارگر، تکریم خانواده زنان شهید، ایثارگر، جانباز، رزمنده و عضو ستاد پشتیبانی جنگ ونیز زیارت قبور شهدا اشاره داشت.

مجدیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین شاخص‌های زنان در هشت سال دفاع مقدس صبر، ایثار و از خودگذشتگی آنها است، عنوان کرد: اگر ایثارگری‌های زنان در دوران دفاع مقدس نبود شاید سرنوشت چیز دیگری بود چراکه بانوان مشوقان حضور فرزندان و همسران خود به جبهه‌ها بوده‌اند.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان در اجلاسیه زنان کنگره ملی شهدای گیلان که در میدان شهدای ذهاب برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زن و زنان رزمنده اظهار کرد: زنان رزمنده پیشکسوتان دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلامی هستند.

به گزارش زنان شهید، دکتر فرهمندپور با تاکید بر اینکه پدران و مادران ارزشمندترین معلمان زندگی هستند یادآور شد: والدین کسانی هستند که بیشترین نقش را در پرورش یک نسل بالنده دارند.ایفا کنند.

وی با بیان اینکه دو معنا و تبیین نسبت به زندگی وجود دارد یعنی زندگی از نوع هیچ و زندگی از نوع الهی، توضیح داد: در زندگی از نوع هیچ فداکاری در مسیر آرمان های دیگران خودکشی و تلاش برای بهبود تربیت نسل های متعالی یک زحمت و رنج عبث است.

فرهمندپور با تاکید بر اینکه در معنای زندگی الهی کسانی که بیشتر مجاهدت می کنند برنده هستند ادامه داد: در این نوع زندگی جنگ واژه قشنگی نیست ولی وقتی معنای جهاد به تن می کند مقدس می شود، همچنین کشتن و کشته شدن هر دو تلخ است ولی وقتی لباس شهادت به تن کشیده می شود زیبا است.

وی با بیان اینکه ما نسل خوشبختی بودیم که در دوره ای زندگی می کردیم که در هر لحظه عمر زندگی را براساس تبیین الهی معنا کردیم، گفت: مردان و زنان جامعه ما زندگی را با عشق تبیین کردند.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان با اشاره به دیدار خود با مادران شهدای مدافع حرم استان یادآور شد: مادران ما با عشق مادرانه، فرزندان خود را به سوی رستگاری هدایت کردند.

فرهمندپور با بیان اینکه همسران شهدای مدافع حرم، زنانگی و عشق را به زیبایی و باشکوه برای همسران خود معنا کردند افزود: معنای زندگی الهی یعنی زندگی خود را در راه جهاد فدا کنند.

انتهای پیام/ع

به گزارش سایت زنان شهید به نقل از دفاع پرس، سیّد محمّد صادقی سنگدهی مدیرادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران و دبیراجرایی جشنواره های شعر و خاطره نویسی دفاع مقدس استان مازندران، اعلام کرد: با هدف ترویج  و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و  دفاع مقدس و تقویت حرکت پویای شعر متعهد در جامعه ادبی استان  و به کارگیری ظرفیت های علمی و ادبی برای ارتقای کیفیت سروده ها و آگاهی و شناخت نسبت به حقیقت دفاع مقدس و کشف و برنامه ریزی برای پرورش استعدادهای تازه، هشتمین جشنواره شعر مقاومت و حماسه که در استان به اشک انار مشهور شده را مزین به نام شهدای بسیج جامعه پزشکی و سلامت، با همکاری  و مشارکت بسیج جامعه پزشکی و سلامت استان، سپاه کربلا مازندران،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران، صدا و سیما، استانداری  و... برگزار خواهد شد .

وی موضوعات اشعار، عملیات ها، شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و تا اکنون، شهدای  هسته ای و ترور، جنگ نرم، شبیخون فرهنگی و حماسه  بصیرت و میثاق امت با ولایت در 9دی با بهره گیری شعر از مضامین و مفاهیم فرهنگ عاشورایی در هشت سال دفاع مقدس، ولایت مداری، زن و حجاب اسلامی در دفاع مقدس، مقاومت ملل و بیداری اسلامی مردم مظلوم  فلسطین، جنوب لبنان، سوریه، بحرین، یمن و ستمدیدگان جهان با نگاه استکبارستیزی اعلام کرد و گفت: با حمایت سردار ملکی مدیرکل حفظ آثار و با همکاری ذبیح الله ذبیحی دبیرعلمی جشنواره، تا پایان آبان ماه  1394  از 300 نفر شاعر مازندرانی، تعداد1000 اثر فارسی و محلی طبری، در بخش های سنتی، سپید  و نیمایی، از گروه های سنّی کودکان،  نوجوانان و  بزرگسالان  دریافت گردید که پس از داوری آثار و سیر مراحل آماده سازی و چاپ کتاب، اختتامیه در دهه فجر1394 برگزار و به 30  اثر برگزیده، هراثر300 هزار تومان جایزه نقدی و  لوح تقدیر اهداء و آثار برتر به کنگره سراسری راه می یابند و نیزحدود110 اثر برگزیده و منتخب در کتاب چاپ و به همه مدعوین در اختتامیه اهداء خواهدشد.

سیّد محمّد صادقی سنگدهی تصریح کرد: برگزاری جشنواره های استانی شعردفاع مقدس نقش انکارناشدنی درآشنا کردن نسل های پس ازهشت سال دوران دفاع مقدس دارد و این انگیزه را درآنها پدید می آورد تا وارد عرصه شعر و ادبیات، خصوصأ شعر دفاع مقدس شده و دراین زمینه به خلق اثر بپردازند.

و نوجوانان و جوانانی که اقدام به سرودن اشعار با موضوعات هشت سال دفاع مقدس و نیز هشت ماه دفاع جنگ نرم بعد از فتنه سال 1388 که با سربلندی مردم  در تاریخ ثبت، ولی متأسفانه هوا و هوس ها، قدرت طلبی ها، عافیت طلبی ها و ایمان ضعیف که منجر به ریزش و مردودی و پیاده شدن از قطار انقلاب برخی خواص همچون فتنه زمان امیرالمؤمنین در جمله جنگ جمل با محوریت طلحه و زبیر شده  می کنند وفاداری و پایبندی خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده که این نشانه بسیارخوبی از ماندگاری و مانایی فرهنگ دفاع مقدس در میان نسل های پس ازجنگ است.  

دبیر اجرایی جشنواره های شعر و خاطره نویسی دفاع مقدس استان  ابراز داشت: در هردوره جشنواره شعر شاهد تازگی نگاه و تغییر رو به جلو از نظرسبک ها و محتوا درآثار هستیم و نیزجوانان و نوجوانی که دردوره اول از اندوخته های محدود و شنیده های خود استفاده می کنند و گاه برخوردی کاملأ احساسی با موضوع دارند امّا در مراحل بعدی با دستیابی به کتاب ها و شرکت درجشنواره های متعدد و کسب تجربیات، آثارآنها دارای خصوصیات تکنیکی می شود و از نظر مفهومی غنی تر و قوی تر و جدی تر می شود . 

وی اعلام کرد: ثبت این همه بزرگ ­مردی­ها و حماسه و ایثار تنها با قلم هنر میسر است. قلمی که از تعهد دینی و اعتقادی بهره­مند بوده و هرگز از حقیقت ِ موجود در جهان امروز غافل نیست. زبانی که می­تواند پیام انقلاب را به اعماق جامعه رسوخ دهد، زبان شعر و ادبیات است. اهمیت قلم در بیان رهبر معظم، بسیار گویاست و خط مشی روشنی ­است برای مسئولین فرهنگی که از هرگونه تلاشی در این محور دریغ نورزند.

سرپرست هنری، سینمایی و هنرهای نمایشی گفت: در شرایط کنونی که دشمن با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم سعی در به انحراف کشاندن جامعه ازآرمان ها و ارزش های ناب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد وظیفه اهالی فرهنگ و هنر به ویژه شاعران است که درعرصه فرهنگی میدان مبارزه با دشمن راخالی نکنند زیرا دفاع مقدس یک جریان فراگیر است که باید برای زنده نگاه داشتن آن، همه مردم مخصوصاً هنرمندان متعهد همت والای خود را به خرج دهند تا در محضرحق تعالی شرمنده  نباشیم و انشاءالله همه ما علاوه برعالم بودن، عامل به آرمان ها و ارزش های ناب اسلامی، انقلابی و دفاع مقدس و پیرو امام راحل و مقام معظم رهبری باشیم.

پروانه های امروز

زینبیان امروز

آثار مکتوب

 

گلرخ آذرمی هدفش را از بازگویی خاطرات چنین بیان کرد: با خواندن خاطرات جوانان ما از زندگی پرفراز و نشیب، شرایط سختی که در دوران دفاع مقدس در ایران حاکم بوده مطلع شوند ، با از دست دادن پدر(شهید کیومرث آذرمی)، مادر (شهید بهی الملوک قدوسی) ،خواهرانم(سوگندو هاله  آذرمی)، فرزندانم(مریم و علیرضا) و همسرم(علی خادمی) به صفر مطلق رسیدم اما بردباری و صبر توانستم سختی ها را پشت سر بگذارم و جایگاه خود را درجامعه پیدا کنم.

وی ادامه داد: دوره جنگ گرچه بیشتر مردانه و در میدان جنگ است اما زنان نیز در آن نقش انکارناپذیری دارند. زنان همان‌گونه که نیمی از مسئولیتهای اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته‌اند، همواره در تمام امور مربوط به مردان نیز مشارکت داشته‌اند و در جنگ‌ تحمیلی نیز شاهد حضور مستقیم و غیر مستقیم آنان در صحنه بوده‌ایم.اما آن طور که باید حضور نقش زنان در دفاع مقدس به خوبی نشان داده نشده است.

بخشی از وصیت نامه شهید سوگند آذرمی:

دقیقه ها بیرحمانه می گذرند و راه ها شتابان طی می شود، بی آنکه برای ثانیه پیش را چگونه و برای چه بگذرانی، روز من امروز بود شاید ساعت دیگر لحظه دیگر برای تو باشد، شاید چراغی روشن گردد در شب تارمان، باید بردبار بود، حق را باید گردن نهاد، کسی با گریه برنگشته است، مرگ تدریجی است، این دعوت حق است باید گردن نهاد، این راه بی برگشت است باید طی نمائیم، مرگ یک حرکت واقعی است، صبر و بردباری شیوه انبیاء است.

این کتاب در پاییز۹۵ با تیراژ  ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات فرهنگی هنری آرمان براثا منتشرشده است.

انتهای پیام/ع

بدنش به خاطر عوارض جنگ تا به حال ده بار تيغ جراحي را به خود ديده است. آخرين عملش را دو هفته قبل کرده بود و هنوز کاملا سرحال نشده بود. شرمنده مان کرد وقتي با اين حالش، اين قدر مهربان و صميمي پذيرايمان کرد و سه ساعت ما را ميهمان صحبت هاي شيرينش کرد. خانم ايران نجات همسر شهيد مرتضي اشعه شعار است و خود مفتخر به مدال جانبازي مکتب خميني.

پدرم نوه دختري رييس علي دلواري بود. ما ساکن سيرجان در استان کرمان بوديم. خانوادگي براي انقلاب فعاليت مي کرديم. آقا را که تبعيد کردند روستاهاي کرمان، پدرم ديگر کارش درامد. وجوهات و کمک هاي مردم به انقلاب را جمع مي کرد. و به هر زحمتي بود به آقا مي رساند. فاصله مان خيلي بود. دو سه روز راه بود که گاهي با اسب و قاطر مي رفت، گاهي پياده از کوه و کمر مي رفت تا ساواکي ها شک نکنند. گاهي حتي يک گله گوسفند با خودش راه مي انداخت و مثل چوپان ها اين فاصله زياد را مي رفت و شبانه خدمت آقا مي رسيد. امانتي ها را تحويل مي گرفت و با اعلاميه امام برمي گشت.

برادرهايم هم در تهران فعاليت مي کردند. من هم هر چند ماه يک بار مي رفتم پيش آن ها. آن موقع نه ده ساله بودم. من مواد کوکتل مولوتف را حاضر مي کردم و آن ها درست مي کردند. هر کاري که مي توانستم انجام مي دادم.

سال 57 بود که يکي از فاميلمان که اسمش عليرضا ملازم معصومي بود، آمد خواستگاري من. عليرضا دکتر بود. اجازه مطب هم داشت، اما مطب نمي زد. مي گفت: تا امام نيايد، مطب نمي زنم. همه آرزويش ديدن امام بود. عقد هم نکرديم، به خاطر اين که عليرضا مي گفت صبر مي کنيم تا امام بيايد خطبه عقدمان را ايشان بخواند. هفدهم شهريور، تظاهرات بود. گاردي ها مردم را به رگبار بستند. تعداد زخمي ها در بيمارستان زياد بود. خبر رسيد که نياز به خون دارند. عليرضا و برادرم سريع خودشان را به بانک رساندند و خون دادند. اما وقتي که بيرون آمده بودند، گاردي ها آن ها را به رگبار بستند. برادرم زخمي شد و عليرضا سه گلوله به بدنش خورد و شهيد شد. گاردي ها جنازه اش را برده بودند و وقتي پول سه گلوله را گرفتند، تحويلشان دادند. آورديمش قم و در بهشت معصومه دفنش کرديم. همه اش دلم مي سوخت که با اين همه آرزو نتوانست صورت امام را ببيند و رفت. شهداي انقلابي که در بهشت زهرا هستند، خيلي غريب اند.

سال 60 يا 61 بود که مرتضي آمد خواستگاري من. با هم فاميل بوديم. البته آن ها ساکن قم بودند. پدرم به اين راحتي قبول نمي کرد. مي گفت: دخترم را از خودم دور نمي کنم. اگر مي خواهي بايد بيايي سيرجان. پيش خودمان. مرتضي فوق ديپلم داشت. اما همه اش در جبهه بود. وقتي خواستگاري ام آمد. هنوز زخم هاي بدنش خوب نشده بود. از شروع جنگ کار نکرده بود و درس را هم رها کرده بود و مدام جبهه بود. مرتضي همه خواسته هاي پدرم را قبول کرد. پدرم يک مغازه طلافروشي برايش در سيرجان زد. مثل بقيه برادرهايم. و مرتضي مشغول شد. من هفده ساله بودم. طبقه بالاي منزل برادرم ساکن شديم.

هنوز دو ماه از زندگي مشترکمان نگذشته بود که يک روز ديدم مرتضي خانه نيامد. بعد هم زنگ زد که من رفتم جبهه، ببخشيد که خداحافظي نکردم. ناراحت شدم و گفتم: نه، اين جوري نمي شود يا برمي گردي تا بچه مان به دنيا بيايد يا اين که من هم راه مي افتم مي آيم اهواز. گفت: صديقه تو را به خدا نيا. گفتم: فردا مي آيم. اگر موضوع شهادت است، همه با هم کشته شويم. اگر هم موضوع زندگي است، با هم زندگي مردم را نجات مي دهيم بعد زندگي مي کنيم.

هر چه مرتضي التماس کرد که نيا قبول نکردم. عقيده ام اين بود که زن هميشه بايد در کنار همسرش باشد. با اين که دو ماه باردار بودم، راه افتادم و صبح اهواز بودم. مرتضي وسط ترمينال ايستاده بود. رويم را سفت گرفتم و رفتم از پشت لباسش را سفت گرفتم و گفتم: "آقا خجالت بکش. اين جا ايستاده اي براي چي؟" خنديد و گفت: "صديقه، تو هستي؟ خدا بگم چه کارت کند."

از سيرجان مي خواستم راه بيفتم، برگه اعزام گرفته بودم. چون هم در هلال احمر و هم بسيج فعال بودم و آموزش هاي بهياري را کامل ديده بودم.

همراه مرتضي رفتم انديمشک. من در بيمارستان صحرايي مشغول به کار شدم و مرتضي هم رفت در گردانش. کارمان خيلي زياد بود هر جا کار روي زمين بود، انجام مي دادم. از رانندگي گرفته تا تدارکات، پرکردن خشاب، ديده باني و بار زدن وسايل به کاميون ها. همه جا بودم؛ دشت عباس، انديمشک، شوش دانيال، و دوکوهه و ... هر وقت رزمنده ها را مي ديدم، قرآن و دعا مي خواندم و نذرشان مي کردم که آسيب نبينند. مسؤولمان مي گفت: نگوييد خانم ايران نجات، بگوييد شاه کليد. مدام در حال جابجايي بوديم. هر وقت عملياتي بود، مي رفتم بهياري نزديک به خط مستقر مي شدم.

گاهي اين راننده کاميون ها مي آمدند، اما از ترسشان کاميون را رها مي کردند و فرار مي کردند. مي گفتند جانمان سالم باشد ماشين نمي خواهيم. حاضر نمي شدند وسايل و مهمات را به خط ببرند. من دو- سه تا چادر تا مي کردم و مي بستم تا پايم به پدال برسد و به چر خ ها هم چادر کهنه مي بستم که گرد و خاک نکند. کاميون را مي بردم. نيسان و پاترول و لندکروز و ... را هم مي راندم.

چندين بار دچار موج انفجار شدم. گلوله درست مي خورد کنار چادرمان و همه چيز را به هم مي ريخت. چادر را از جا مي کند و مجروحين را از روي تخت مي انداخت و ما را هم پرت مي کرد. بايد سريع برمي خواستيم و به همه چيز سروسامان مي داديم. ديگر وقت ناله کردن و رسيدگي به درد خودمان را نداشتيم. يک بار همه نيروها رفتند و من تنها بودم. يک دوربين دادند که با آن اطراف را نگاه کنم. و يک کلاش هم براي دفاع از خودم. دادند و بايد به مجروحين هم رسيدگي مي کردم.

بدتر از همه، منافقين و خائنين داخلي بودند. بي مروت ها وقتي به بچه هاي ما مي رسيدند زجرکششان مي کردند. چاقو مي کشيدند به گلوي بچه ها و رهايشان مي کردند. اين ها ذره ذره جان مي دادند. بس که از درد، پايشان را روي زمين مي کشيدند، وقتي جنازه شان را پيدا مي کرديم تمام پاشنه پايشان ريش ريش شده بود. حنجره را کامل نمي بريدند تا همان لحظه جان دهند. خدا لعنتشان کند.

پسري بود دوازده- سيزده ساله. چون سنش کم بود، نمي گذاشتند برود خط. کنار دست ما بود و کمک مي کرد. اسمش علي بود، اما آن قدر ترو فرز بود که بهش مي گفتيم علي فرفره. هر وقت مي گفتيم علي، مي آمد و هر کار مي گفتيم، مي دويد انجام مي داد. يک بار زخمي شده بود. آن روزها خيلي زخمي داشتيم. تير به شکم علي خورده بود و دل و روده اش ريخته بود بيرون. مدام ناله مي کرد که خواهرها به داد من برسيد هر کدام از ما مشغول رسيدگي به يک مجروح بوديم که علي شروع کرد که: خواهرها به دادم برسيد! نگذاريد من بميرم! من نامزد دارم و چشم به راهم است. خنده ام گرفت. گفتم: خجالت بکش. هنوز پشت لبت سبز نشده نامزد داري. گفت: خانم ايران نجات تو به دادم برس. گفتم: چشم. جلوي خونريزي را گرفتم و کارهاي اوليه را کردم و اعزام شد به عقب. دو ماه نگذشته بود، ديدم برگشت. گفتيم نمردي؟ گفت نمي گذارم خانم ايران نجات تنها باشد. يک شب قرار بود رزمنده ها تک بزنند به عراقي ها. انديمشک بوديم. آن ها رفته بودند حسينيه براي نماز و ما داشتيم کمک مي کرديم وسايل را بار کاميون کنند. يک دفعه سرو صدايي بلند شد. رزمنده ها که پوتين هايشان را درآورده بودند. عقرب رفته بود توي پوتين ها. چهل نفر از بچه ها را همان شب عقرب گزيد. آمدند درمانگاه. مرتضي هم همين طور. تيغ برداشتم که محل عقرب زدگي را ببرم. مرتضي گفت: صديقه! هرچه دق و دلي از من داري همين جا خالي کن. چنان تيغ بکش که تلافي شود. ناراحت شدم. گفتم: تو الان براي من مرتضي نيستي، رزمنده اي. من هيچ وقت اين کار را نمي کنم. اصلا بين من و مرتضي بگومگو نمي شد. من معني اين که مي گويند زن و شوهرها دعوا مي کنند را نمي فهمم. برايم خيلي عجيب است. خلاصه آمپول ضدزهر زديم و با همان حالشان راهي شدند. ما هم داشتيم وسايل را مي گذاشتيم توي کاميون ها. آخرين بلانکارد را بلند کردم. عقرب دستم را گزيد. سريع رفتم توي بهداري. به يکي از خواهرها گفتم آمپول بزند. مي گفت: مي ترسم بچه ات سقط شود. ديدم دارد دير مي شود و ما بايد حرکت کنيم. تيغ را برداشتم و دستم را خراش دادم و با دهان زهرش را کشيدم و خودم آمپول زدم و راهي شديم. انديمشک پر از مار و عقرب بود. انواع و اقسام مارها را آن جا ديدم.

عين خوش بوديم که عراق شيميايي زد.گاز خفه کن بود؛ گاز زردرنگي که همان جا 200 نفر از بچه ها را شهيد کرد. تعداد ماسک ها خيلي کم بود. نفس تنگي بدي ايجاد مي کرد. رنگ هاي صورت، زرد مي شد؛ مثل اين که زردچوبه پاشيده باشي. تا چندين روز اين زردي از بين نمي رفت. همان جا شيميايي شدم و اثراتش روي اعضاي بدنم ظاهر مي شد؛ کبد، قلب، کليه و ريه هايم.

ستون فقرات و گردنم به خاطر جابجايي مهمات آسيب ديده است. گاهي مهمات ها به رزمنده ها نمي رسيد من کوله آر.پي.جي برمي داشتم و به آن ها مي رساندم يا به تعداد زياد روي دستانم مي گذاشتند و مسير را خميده طي مي کرديم تا به آن ها برسانيم. ماه اسفند بود که عراق بمباران کرد. توي يکي از خانه ها هشت نفر ساکن بودند. گلوله که خورد، زمين را چند متر چال کرده بود. همه هم شهيد شده بودند. خانه هاي اطراف هم آسيب ديد.

يک زن در آن خانه باردار بود. وقتي آوردنش بهداري شهيد شده بود. بدنش آن قدر ترکش داشت که مثل آسمان پرستاره بود، اما بچه اي که در شکم داشت، تکان مي خورد دکترها نبودند مي خواستند مادر را با بچه دفن کنند که نگذاشتم. گفتند: مسؤوليت دارد. گفتم: قبول مي کنم. گفتند: تو نمي تواني به دنيا بياوري. گفتم: بدنيا مي آورم. گفتند: بچه که آمد، چه کارش مي کني؟ بي کس و کار است. گفتم: خودم نگهداريش مي کنم. گفتند: بچه خودت چه؟مرتضي چه؟ اگر مرتضي قبول نکرد؟ خيالم از جانب مرتضي راحت بود. براي آن که خيال آن ها را راحت کنم گفتم: اگر مرتضي قبول نکرد، بچه اش که به دنيا آمد تحويلش مي دهم و اين بچه بي مادر را بزرگ مي کنم. خودم بچه را از شکم مادر شهيدش به دنيا آوردم. وقتي بلندش کردم، چنان گريه اي سرداد که همه جا را روي سرش گذاشت. موهايش طلايي بود. به علي فرفره گفتم: بدو برو شيشه و شيرخشک و چند دست لباس برايش پيدا کن. در گوش بچه اذان و اقامه گفتم. با تربت کربلا دهانش را برا داشتم و لاي پارچه هاي اتاق عمل پيچيدمش تا علي بيايد. ديدم لباس دخترانه خريده است. گفتم: علي! بچه پسر است چرا لباس دخترانه گرفتي؟ کمي فکر کرد و گفت: شايد بچه خودت دختر باشد. اسم بچه را به ياد شهيد عليرضا ملازم معصومي، گذاشتم عليرضا. به همه مي گفتم عليرضايم را از لشکر امام مهدي (عج) گرفته ام.

ماه آخر بارداري ام بود و حالم ديگر خوب نبود. مرتضي به من گفت بروم سيرجان. بدون او دلم نمي آمد. قول داد که تو برو تا گرد و خاک از سرو صورتت بگيري من هم رسيدم. عمليات والفجر هشت تمام شده بود. راه افتادم طرف سيرجان با عليرضا. همان شب مرتضي را اعزام کرده بودند جزاير مجنون. ديگر از مرتضي خبري نداشتم. هيچ کس خبر نداشت. چند هفته اي گذشت تا اين که گفتند بياييد سردخانه اهواز. تعدادي از شهدا شناسايي نشده اند. با آن حال نزارم رفتم اهواز شش تا سردخانه را گشتم. چقدر جنازه هاي متلاشي شده را ديدم تا اين که در سردخانه ششم مرتضي را پيدا کردم. صورتش مشخص نبود. از روي دو خالي که روي پايش بود و از روي شلوارش شناختمش. مرتضي تيرپاچي بود. محاصره شده بودند. تيرهايش تمام شده بود. بالگرد عراقي ها آمده بود و با خيال راحت همه را زده بود؛ حتي مرتضاي بي سلاح را. مرتضي را آوردند قم براي تشييع. اوضاع من ديگر خيلي وخيم بود. دکتر اجازه حرکت به من نداد. نتوانستم در تشييع مرتضي شرکت کنم. چهلم مرتضي زهرا به دنيا آمد. توي جبهه که بوديم، هر وقت مرتضي مي آمد پيشم، مي گفت: حال دختر تپلم چطور است؟

مي گفتم: از کجا مي داني دختر است آن هم تپل مپل؟ مي گفت: دختر رحمت است. خدا اگر کسي را دوست داشته باشد، بچه اولش را دختر قرار مي دهد. دلم مي خواهد لپو و گامبو باشد. زهرا و علي رضا با هم بزرگ شدند. حالا هر کدامشان دنبال زندگيشان هستند. من هم زير سايه امام زمان (عج) هستم. منتظرم تا امام زمان بيايد و خدا به من لياقت بدهد در رکابش باشم؛ ان شاءالله.

شهدا زجر نکشيدند و رفتند و من خودم بالاي سر خيلي هاشان بودم که شهيد شدند. يک "فاطمه الزهرا" را کامل نگفته، پرمي کشيدند، اما ما حالا خيلي زجر مي کشيم. دردهاي جسمي مان مهم نيست. چون همه اش فداي حضرت زهرا(سلام الله عليها)، اين حرکات و رفتارها و کم توجهي ها و نيش و کنايه هاست که بيشتر آزارمان مي دهد و خدا همه را از ما قبول کند.

قصه همه فرزندان من

حسينم را که باردار شدم، اشکم بيش تر شده بود. خيلي به حلال خوردن و حرام نخوردن دقيق شده بودم. با نامحرم حرف نمي زدم. کتاب مي خواندم قرآن مي خواندم مواظب بودم که همسرم را ناراحت نکنم. اصلا به کسي کاري نداشتم همه اش از خدا مي خواستم که بچه ام آبرويم را پيش اهل بيت نبرد.

محرم بود که حسينم به دنيا آمد. پوست بدنش خيلي نرم بود. وقتي مي بردمش حمام و مي شستمش، دلم مي لرزيد مي گفتم: خدا داغ حسين را به دلم نگذارد. بعد بي طاقت مي شدم.

قاشق غذا را که مي خواستم بگذارم دهن حسين، بسم الله مي گفتم هر يک قاشق، يک بسم الله. حسين غذا مي خورد و من لذت مي بردم مي بردمش روضه چشمان کوچکش را باز مي کرد و همه جا را نگاه مي کرد. از اول تا آخر نگاه مي کرد. گوش مي کرد برايش قرآن مي خواندم، نگاه مي کرد.

هنوز قاسمم بدنيا نيامده بود. مي نشستم پشت دار قالي. حسين را مي گذاشتم کنارم و برايش شعر مي خواندم. قاسم که بدنيا آمد، همه اش به حسين مي گفتم: بگو داداش قاسم. باهاشون بازي مي کردم دورشان مي گشتم. دست قاسم را مي دادم به دست حسين، مي رفتند توي کوچه بازي مي کردند.

محسنم هم بدنيا آمد. خيلي شيطان بود. نمي گذاشتم کسي دعوايش کند. مي نشستم توي خانه و جايي هم نمي رفتم که شيطنتش کسي را به او براق نکند. با هم بوديم. هر جا مي رفتند، دلم مي رفت دنبالشان. خودشان درس مي خواندند. از کوچکي دستشان را مي گرفتم و مي بردمشان مسجد. يک مهر هم مي گذاشتم مقابلشان و خودم نماز مي خواندم و اين ها اداي نماز خواندن در مي آوردند. بعد از نماز دستم را بالا مي بردم و مي گفتم خدايا تو اين بچه هارا بيشتر از من دوست داري به حق اين جماعت تا آخر عمرشون دوستشون داشته باش و آن ها هم تو را بهتريم دوست خودشون بدونند.

هفده شهريور که شد باباشون رفت تظاهرات آن روز من تب و لرز کرده بودم حاجي هم نگذاشت برم راهپيمايي دست حسين را گرفت و رفت تا شب منتظرشان شدم. اما خبري نشد. هي رفتم سر کوچه و برگشتم صداي تيراندازي ها و آمبولانس ها و رفت و آمدها مي آمد. اما از حاجي و حسين خبري نبود. همه اش فکر مي کردم بچه طاقت گرسنگي را ندارد؛ اگر الان گرسنه اش شده باشد چه کار کنم؟ فردا رفتم همه بيمارستان ها را سر زدم تا چند روز گشتم صبح مي رفتم دم بهشت زهرا تا شب رفتم زندان ها التماس کردم. اما من دنبال حسينم بودم.

گفتند جنازه شهدا را با ماشين زباله بردند و توي زباله اي بيرون شهر ريختند. راه افتادم. کوه زباله بود آشغال هايي که بويشان آدم را خفه مي کرد اما من دنبال حسينم مي گشتم چند روز آمدم و رفتم و دنبال حسينم مي گشتم.

گفتند يک سري از جنازه هارا بردند داخل درياچه نمک ريختند. حاجي و حسين با هم بودند هرجا بودند. به همين راحتي رفته بودند. گفتم يا امام حسين من آرزويم بود که بچه ام عاقبت به خير شود چه خيري از اين بالاتر.

با قاسم قالي مي بافتيم خرج زندگي را درمي آورديم. سه ماه از رفتن حاجي و حسين گذشته بود که مريم بدنيا آمد. فکر مي کردم با همه رنج و سختي که سر بارداري مريم کشيده ام بچه ام خيلي بي تاب و بدقلق مي شود اما از لطف خدا آرامشش از همه بچه ها بيشتر بود. محسن شده بود باباي مريم مي نشست و او را بغل مي گرفت و نگاهش مي کرد. قاسم و محسن خيلي گريه مي کردند. دلشان انگار براي آن ها تنگ شده بود. من هم وقتي مي ديدم آن ها ناراحت اند مي رفتم و يک غذاي خوشمزه درست مي کردم و کلي باهاشون بازي مي کرديم.

هر وقت بچه ها بهانه بابا را مي گرفتند مي گفتم دعا کنيد امام زمان بيايد آن وقت بابا و حسين هم مي آيند. بعد از نماز اولين دعايشان براي امام زمان بود. کتاب بوستان سعدي را از همسايه امانت گرفته بودم و هر شب برايشان مي خواندم قصه هاي قرآن را مي گفتم. قصه هاي چهارده معصوم را تا از بازي بي حوصله مي شدند مي آمدند با التماس مي گفتند که قصه بگو. من هم همين طور که قالي مي بافتم قصه مي گفتم. گاهي از پشت قالي مي آمدم پايين و آن ها مي بافتند و من قصه مي گفتم و يک چايي هم مي خوردم.

دو تا تکه چوب برداشتم سرش را با پنبه و پارچه بستم و شبيه شمشير برايشان درست کردم. با آن مي جنگيدند محسن گاهي محکم با شمشير به قاسم مي زد.

گاهي غذايمان نان خالي بود. سفره مي انداختم نمک مي گذاشتم وسط با پارچ آب بعد يک تکه نان مي کندم و مي ماليدم به لپ محسن و مي گفتم اين هم کبابش و مي خوردم. محسن هم تکه نانش را مي ماليد به لپ من، بعد لپ مريم را مي کند و مي گفت: اين هم کباب. و گوجه و نمک را مي زد به لپش و مي خورد. قاسم مي خنديد و نان خالي مي خورد. آنقدر از دست محسن مي خنديديم که نگو تا نانمان تمام شد و لپ هاي همه مان از دست محسن سرخ سرخ بود.

محسن و قاسم رفته بودند نان بخرند که با ناراحتي آمدند. مي گفتند: نانواي سر کوچه به امام خميني(ره) حرف بد زد. ديگر حق نداري از آن نان بخري دو تا محله آن طرف تر مي رفتند نان مي گرفتند، اما زير بار نانوايي سر کوچه نمي رفتند.

يک روز قاسم آمد خانه يک ورقه دستش بود. گفت: مادر امضا کن. مي خواهم بروم جبهه. شروع کردم به گريه کردن. آنقدر ناراحت شد که از خانه بيرون رفت. شب ديروقت آمد. ورقه را امضاء کردم. گذاشتم سر طاقچه وقتي ديد، خنديد. آمد و کف پايم را بوسيد. دنبالش تا راه آهن نرفتم نمي خواستم دلم بلرزد.

قاسم که جبهه بود، محسن کمکم قالي مي بافت. اما خيلي ساکت شده بود. همه اش توي خودش بود. نيمه شب از صداي گريه اش بيدار شدم. مدام از خدا مي خواست که دل مرا آرام کند تا او هم بتواند برود جبهه. تا صبح گريه کردم. شب دستش را گرفتم، رفتيم مسجد و برگه اعزامش را امضا کردم.

محسن هم که رفت. ديگر نمي توانستم توي خانه بمانم و قالي ببافم مي رفتم مسجد کمک خانم هايي که براي رزمنده ها کار مي کردند. بعد هم خيلي از کارها را آوردم توي خانه. همسايه ها هم جمع مي شدند و هر کاري از دستمان برمي آمد انجام مي داديم. مربا مي پختيم، آش مي پختيم، آجيل بسته بندي مي کرديم و لباس مي بافتيم.

قاسم چند باري رفت و آمد. هر بار خواستني تر از قبل بود آن قدر نوراني شده بود که وقتي مي رفت حس مي کردم نور خانه ام رفته. بار آخر آن قدر مرا بوسيد که وقتي رفت تا شب گريه کردم. چون مي دانستم ديگر نمي بينمش. ده روز شده بود که خبر شهادتش را آوردند. حوصله ندارم از شهادتش بگويم.

مادر جان! خسته شده ام ديگر نمي توانم حرف بزنم. فقط همين را بگويم که محسنم هم جانباز شده جانباز هفتاد درصد است چهار تا بچه هم دارد که با جان و دل مي خواهمشان، خدا همه را از ما قبول کند. اين ها از درد و داغ نيست. داغ، داغ حضرت زينب (سلام الله عليها) است که يک هجده عزيزش را از دست داد. براي محسنم هم دعا کنيد. حال و روز خوشي ندارد گريه کنيد مادر قصه من که گريه نداشت. هر وقت دلتان گرفت براي قصه هاي امامتان گريه کنيد.

----------------------------------------

خاطرات و صحبت هاي جانباز هفتاد درصد، بانو ايران نجات، همسر شهيد مرتضي اشعه شعار.

زنان جنگ ابتدا به خود و سپس به ديگران اثبات كردند كه زن مسلمان صاحب توانايي هاي بي شماري است كه در صورت تجلي، معرف پايگاه و جايگاه زن در اسلام مي باشد.از آنجائي كه تاكنون اين نقش آنچنان كه شايسته و بايسته است تبيين نشده و با پـرهيز از تفكر تفكيكي نسبت به نقش زنان از مردان در دفاع مقدس،در اين نوشتار به اين موضوع مي پردازيم.

 

 

امام خمینی(ره) در وصیت نامه ی سیاسی الهی خود می فرماید:

« ... ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و هم دوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.

آنان که توان جنگ دارند در آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است شرکت و از محرومیت هایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آن ها، بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند.

آنان که توان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه در می آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند، اشتغال دارند.»

 

حضور زنان در پشتيباني و خدمات رساني جنگ:

بسياري از زنان به لحاظ موقعيت خانوادگي و اجتماعي امكان اعزام به جبهه را نداشتند. آنان كه آرزومند حضور در جبهه و خدمت در صف رزمندگان بودند در شهرهاي خود به شكل خودجوش و مردمي در مساجد و مدارس و حسينيه ها فعاليت هاي پشتيباني جنگ را انجام مي دادند.

ارسال بسته هاي مواد غذايي از آجيل و شيريني و غيره همراه با نوشته ها و نامه هاي زيبا و دلگرم كننده، ارسال لباس و پوشاك و وسايل مورد نياز جبهه ها، ارسال پيام ها از طريق راديو و تلويزيون، فرستادن طومارهاي حمايتي، همه حاصل تلاش زنان در پشت جبهه بود. صحنة كمك يك پيرزن روستايي كه در حال اهداء تنها چند عدد تخم مرغ به جبهه بود، اوج اخلاص و ايثارگري را به نمايش گذاشت.

 

 

نكته حائز اهميت در پشتيباني زنان از جبهه تنوع و گوناگوني خدمات پشتيباني در سال هاي دفـاع مقدس مي باشد. گويي در پس اين حركت، نوعي خلاقيت و ابتكار زنانه بود كـه هر روز نمودي زيبا و جديد از خود را به نمايش مي گذاشت.

 

زنان عامل استحكام خانواده در هشت سال دفاع مقدس،مشوقان اصلي مردان در اعزام به جبهه

در سال هاي جنگ با اعزام بسياري از مردان به جبهه عملا مسؤوليت حفظ خانواده بر عهده زنان گذاشته شد. تأمين مايحتاج ضروري خانواده و حفظ امنيت و تربيت فرزندان، در گيرودار حوادث جنگ و در آن وضعيت فوق العاده و غيرعادي، بسيار دشوار و طاقت فرسا بود.

وحشت و اضطراب ناشي از حملات هوايي و موشكباران دشمن، نگراني از حال همسران در جبهه، جو ناامن سال هاي ترور، كمبود كالاهاي اساسي و ضروري از جمله مشكلاتي بود كه زنان با آن روبرو بودند.

آنان ضمن مقابله با اين مشكلات، با صبر و بردباري به تقويت روحيه همسران و فرزندان خود پرداخته و با سلام و صلوات در ميان هلهله و اشك و لبخند رزمندگان را به سوي جبهه ها روانه مي كردند. خاطرة بدرقه هاي باشكوه رزمندگان در ميان بوي خوش عطر و گلاب و اسپند كه در نوع خود مانوري اجتماعي و ملي است؛ از خاطرات ماندگار و فراموش نشدني هشت سال دفاع مقدس مي باشد.

در همين راستا بررسي زندگي خانواده هاي شهدا بالاخص خانواده هاي چند شهيدي، روايت ايثار و فداكاري زناني است كه هر چند خود در جبهه حضور مستقيم نداشتند؛ اما جوانان خود را به گونه اي تربيت كردند كه آنان با انگيزه و آماده به جبهه ها رفته و مي جنگيدند.

درك عظمت و بزرگي نقش اين زنان در حمايت از جبهه ها و پيروزي رزمندگان كار ساده اي نيست.

انديشه و ايمان مـادران شهيد در تكليف گرايي و آرمان خواهي، آنان را بـه سويي مي برد كه حاضر به از خود گذشتگي شدند و در مقابل مهر مادري و خواسته هاي دروني خود ايستادند و براي نجات كشور اصلي ترين سرمايه زندگي خود را هديه كردند.

زندگي سرداران و فرماندهان شهيد و رزمندگان غيور هم سرشار از ايثار و از خودگذشتگي همسران جواني است كه آسايش و امنيت ملي را بر خانه و خانواده خود ترجيح دادند. آنان از آغاز زندگي مشترك همواره در حسرت ديدار همسران خود روزشماري مي كردند. لحظات خـود را بـا ترس و اضطراب از دست دادن همسران جوان مي گذراندند؛ اما هيچگاه جملة نامبارك "به جبهه نرو" را بـر زبان نمي آوردند. با وجود همة ناملايمات با چهره اي گشاده و دستاني مهربان همسران خود را به سوي جبهه روانه مي كردند و مشكلات به جا مانده را به تنهايي بر دوش مي كشيدند. همسر سردار شهيد "همت" چنين نقل مي كند:"زمستان بود كه حاجي براي عملياتي به جنوب رفت، من سخت مريض بودم، دلم آرام نمي گرفت، به نيت اينكه او سالم برگردد سه روز روزه گرفتم."

همسران رزمندگان،با قناعت و ساده زيستي و همراهي و همدلي با همسرانشان آنان را براي نبرد آماده مي كردند و در ثواب جهاد آنان سهم به سزايي داشتند.

موضوع نقش و حضور زنان در دفاع مقدس داراي ابعاد متفاوتي است كه تاكنون به اندكي از آن پرداخته شده است و همين اندك نيز با تأخيري چند ساله پس از جنگ مورد بررسي قرار گرفت. اگر زنان نقش آفرين مهر سكوت را پس از سال ها نمي شكستند امروز تنها شاهد روايت مردانه از جنگ بوديم.اما بايد دانست كه آنچه گفته شد در برابر آنچه انجام شده قطره اي از درياست.بايد گذشت زمان را احساس كرد و فرصت ها را مغتنم شمرد و بيش از گذشته به بررسي و تحليل ابعاد و زواياي اين حركت ديني ملي و تاريخي پرداخت.

انتهای پیام/ع

دکتر پورآزما: ساعت شيش.

هنگامه: گرفتن نبض و فشار خون.

دکتر پورآزما: ساعت هفت؟

هنگامه: سرم.

دکتر پورآزما: ساعت هشت؟

هنگامه: ولي اينکارها در مورد هر بيمار ديگه اي هم انجام مي شه.

دکتر پورآزما: اون ناله مي کنه؟

هنگامه: نه. اونقدر ساکته که آدمو به دادکشيدن وا مي داره.

دکتر پورآزما: خواب مي بينه؟

هنگامه: از جنگ حرف مي زنه. از زندگي حرف مي زنه. از مادرش. از هم سنگرش.

دکتر پورآزما: از زخماش چيزي مي گه؟ از دردش؟

هنگامه: به خاطر نمي ياره.

دکتر پورآزما: (بالاي تخت. هنگامه به او نزديک مي شود.) گاهي فکر مي کنم از عمد چشماش رو بسته تا ببينه ما چکار مي کنيم؟ (از هنگامه فاصله مي گيرد.) اون مواظبه.

(عقب عقب مي رود. در آستانه ي در ناپديد مي شود. هنگامه دو سه قدم بر مي دارد. به صندلي مي خورد. به ان نگاه مي کند.

روي آن مي نشيند، دوباره به در خيره مي شود.)

(نور اوليه ـ بازگشت به زمان حال)

هنگامه: شقيقه هات مثل وقتي که آدم عصبي شده باشه و هر آن بخواد کاري کنه مي کوبه. مژه هات مثل وقتي که آدم خودش رو به خواب مي زنه تکون مي خوره... پس چرا حرفي نمي زني؟ بلند نمي شي بايستي؟ بهم نگو که جلوي من نمي کني. هر وقتم نيستم بي بي خانم مراقبه. تو هيچ از جات تکون نمي خوري. اما مثل يه کفتر مي موني که تو خودش جمع شده تا يک دفعه بپره.

صداي سيما: دستت درد نکنه بي بي خانوم. بده من مي برم. شما برو به کارات برس.

(هنگامه خودش را به خواب مي زند. سيما با لباس هاي شسته شده ي بيمار وارد مي شود.)

سيما: هنگامه؟ (به طرف جالباسي مي رود. لباس ها را سرجايش مي گذارد. هنگامه او را مي نگرد. سيما ناگهان برمي گردد.) بيداري؟

هنگامه: مي بيني.

سيما: خوب نيست اين همه به خودت سخت بگيري. اون که چيزيش نيست.

هنگامه: منم کار شاقي نمي کنم. گرفتم اينجا خوابيدم.

سيما: (شانه اش را بالا مي اندازد. سکوت) بي بي خانوم باز غرغر مي کرد.

هنگامه: مگه تازگي داره؟

سيما: مي گه مگه يه لباس که کسي نمي پوشدش و استفاده اي نداره چقدر شستن مي خواد؟

هنگامه: بي بي مي گه يا تو مي گي؟

سيما: اقدامات دکتر عطاران اينطور مي گه.

هنگامه: بي خود.

سيما: تا دکتر پورآزما بود، تو مي تونستي خودتو وقف اينجا کني. اينجا بست بنشيني. اما حالا چي؟

هنگامه: مگه چي عوض شده؟ من؟ دکتر پورآزما؟ اون؟ (اشاره به تخت) يا مديريت بيمارستان؟ (مکث) من چرا دارم سر تو داد مي زنم؟

ببخش، بگير بشين سيما.

(هنگامه به تخت نگاه مي کند.)

سيما: اون نمي ذاره؟

هنگامه: چي داري مي گي تو؟ خيال کردي خل شدم، اينجوري باهام حرف مي زني؟

سيما: هنگامه؟

هنگامه: چي يه؟

سيما: خودتي؟

هنگامه: مرض!

سيما: مي خواستم ازت بپرسم اينروزها چت شده؟ اتفاقي افتاده؟ با دکتر حرفت شده؟ (سکوت)

هنگامه: وقتي اومدم اين بيمارستان دکتر پورآزما گفت يه تخت هفتادودو هست که مي خوام شما رو مسؤول مستقيمش کنم... مي دوني اون اوايل نگاهم همه جا مي گشت روي همه چيز مي دويد... تا رسيد به اون دو تا چشماي خيس.

سيما: يعني دکتر جلوت گريه کرد؟

هنگامه: دلش خيلي پر بود. اون قدرکه وقتي حرف مي زد گريه ش گرفته بود. فهميدم چقدر تنهاست... تو حرفهاش يه روز بهم گفت گاهي خودشو جاي اون روي تخت مي بينه. احساس مي کنه يه قسمت از خودشه که توي گذشته مونده و حاضر نيست اين طرف بياد؛ جلو نه.

مي گفت خانم صارمي من فکر نمي کنم داريم جلو مي ريم. سيما من فقط گوش مي دادم. مي تونستم اهميت ندم. نمي تونستم؟ اما واقعا ديدم نمي تونم. ... کم کم ديدم براي خودمم مسأله شده. سعي کردم به روي خودم نيارم. به دکتر علاقه مند شده بودم، به مريض شمارة هفتاد و دو علاقه مند شده بودم. مريضي که دلمون مي خواست فکرش رو بخونيم. باهامون حرف بزنه. مريضي که بيدار مي مونديم و خواباش رو مي نوشتيم. از هذياناش يه عالمه کاغذ سياه کرديم...

سيما: ما هم اوايل کنجکاو شده بوديم ببينيم اين کارا آخرش به کجا مي کشه؟ اما خبري نبود. خيال کرديم دارين لج مي کنين. گفتيم با ما.

بعد گفتيم با مديريت. شايدم با خودتون. حالا ديگه تعجبي نداره که دکتر جواد کشيده کنار. اما تو چرا ول نمي کني؟

هنگامه: اونم ول نکرده. محاله.

سيما: تو بيمارستانه.

هنگامه: کي؟ دکتر...

سيما: (با سر) نمي ري ببينيش؟

هنگامه: کاري باهاش ندارم.

سيما: به هر حال زياد نمي مونه. شنيدم خرده حساباي اداري يي که هنوز مونده، اومده تمومش کنه... گوش نمي دي؟ نمي خواي بدوني قراره کجا بره؟

هنگامه: معلومه.

سيما: چي؟ چي معلومه؟

(مکث)

سيما: تعجب مي کني. چون هر کس ديگه اي هم که شنيد تعجب کرد. رفته مدارک پزشکي. کار اداري صرف. پشت ميزنشين شده. خودش رو راحت کرد. از فرصت استفاده کرد. مديريت خيال مي کرد با پيشنهاد اين پست، بدجوري تودهني مي خوره. فقط مي خواستن غرورش رو بشکونن اما اون قبول کرده. دکتر عطاران هم مي گفتن پنهوني آتش بيار معرکه بوده.

(مکث)

سيما: من مي گم پاشو برو دکتر رو ببين... پاشو.

هنگامه: تورو خدا ول کن سيما.

(سيما او را تا دم در مي کشد. هر دو رو به در ميخکوب مي شوند. دکتر پورآزما در آستانه ي در مي ايستد.)

سيما: سلام آقاي دکتر.

دکتر پورآزما: سلام خانم نوري. حالتون چطوره؟

سيما: خوبم خيلي ممنون... (بلا تکليف) با اجازه تون من تو بخش کار دارم. (برمي گردد طرف هنگامه برايش چشمک مي زند. خارج مي شود.)

دکتر پورآزما: پرستار خوبي يه خانم نوري. (مکث. برمي گردد طرف هنگامه)

هنگامه: (سرش را بالاخره بالا مي گيرد.) سلام.

دکتر پورآزما: سلام. (مکث. بلافاصله به طرف تخت مي رود.) حالش چطوره؟

هنگامه: يعني هنوز هم براي شما اهميت داره؟

(دکتر جواد برمي گردد و خيره نگاهش مي کند. هنگامه حرفش را مي خورد.)

هنگامه: معذرت مي خوام.

دکتر پورآزما: شايد توقع زيادي باشه که ازتون انتظار دارم کمتر به خودتون فکر کنين. بخصوص توي اين وضعيت.

هنگامه: من نمي فهمم آقاي دکتر. شما از وضعيتي حرف مي زنين که خودتون بوجود آوردين، اما به راحتي دارين ترکش مي کنين.

دکتر پورآزما: راحت؟

هنگامه: به من نگين که نمي تونستين بيشتر از اين از خودتون مقاومت نشون بدين.

دکتر پورآزما: اونا به من حکم نشون مي دن. شورا و مديريت رو پيش مي کشن. از قانون حرف مي زنن. مقاومت من اما از اون جنسي نيست که بر اساس ادله و مدارک باشه.

هنگامه: و عقب نشيني مي کنه.

دکتر پورآزما: من از پا نمي نشينم. نمي ذارم اين هفت سال اينجوري تباه بشه.

هنگامه: چه جوري مي خواين جلوشون رو بگيرين؟ با رفتنتون؟

دکتر پورآزما: چرا متوجه نيستي؟ طرف مقابل ما کي يه؟ ما کي هستيم؟ چي مي خوايم؟ چي مي گيم؟ اين يه درگيري يه. من خودم مقابل خودمم. تو اوني رو که بايد پس بزني، خودتي. اين که رو تخت افتاده تويي. تويي، منم، خودشه!

هنگامه: چرا سعي دارين مسائل رو پيچيده کنين؟ دور از دسترس قرار بدين؟ که چي؟ که يه هالة ابهام و تقدس دورش بکشين و ازش فسانه بسازين؟

(مکث. دکتر با تعجب به او مي نگرد.)

هنگامه: پس چرا صريح نمي گين مي خواين چکار کنين؟

دکتر پورآزما: براي اينکه نمي دونم. هنوز چيزي ندارم با انگشت بهش اشاره کنم، بگم خانوم صارمي اين هم نتيجه ي اعتمادي که به من کردين. نگاهش کنين، ورش دارين، لمسش کنين، بوش کنين، مال خودتون، تصاحبش کنين. لگدمالش کنين، قابش بگيرين تو اين رو مي خواي. مگه نه؟

هنگامه: شما خيلي بي انصاف هستين... من... راجع به من... (گريه مي کند.)

دکتر پورآزما: معذرت مي خوام... خيلي راجع به خودمون پرحرفي کرديم. (نمي داند چکار کند. برمي گردد به طرف تخت. گزارش روزانه را برمي دارد.) براي امروز چيزي نيست؟

هنگامه: مثل هميشه.

دکتر پورآزما: با اين وجود بايد ثبت بشه.

هنگامه: بله آقاي دکتر. (پيش تخت مي رود وضعيت را چک مي کند. يادداشت برمي دارد. به دکتر جواد نشان مي دهد. دکتر با دقتي مي خواند. سپس تصميم به امضاء مي گيرد.)

دکتر پورآزما: بفرماييد. (مکث)

دکتر پورآزما: خانم... (مکث به هم نگاه مي کنند.)

(منصرف مي شود.) نه. براي بدست آوردن چيزهايي بزرگتر بايد آمادگي اين رو داشت که چيزايي رو هم از دست داد... من... شما...

هنگامه: ولي دکتر...

دکتر پورآزما: فعلا بهتره خودمون رو درگير اين موضوع نکنيم. به من اين اجازه رو بديد که جمع و جور باشم.

هنگامه: به خاطر اون؟ (به بيمار اشاره مي کند.)

دکتر پورآزما: (بالاي تخت) فکر مي کني اگه بهوش بياد، چشماش باز بشه، بلند بشه، چه کار مي کنه؟

هنگامه: چي؟

دکتر پورآزما: به نظر تو چه کار مي کنه؟

هنگامه: خب... نمي دونم. معلوم نيست. يعني هر کاري ممکنه بکنه.

دکتر پورآزما: نه. نه. از مسائل پزشکي و مباحث درسي حرف نمي زنم. که تمام گذشته اش و هر چه به سرش اومده با يک هجوم به خاطرش بياد و عکس العمل طبيعي اش ترس و اضطراب باشه و چيزاي ديگه.

هنگامه: خب پس چه کار دوست داره بکنه؟

دکتر پورآزما: مي ياد کنار اين پنجره. (به طرف پنجره مي رود.) بازش مي کنه. (پنجره را باز مي کند.) و بيرون رو برانداز مي کنه. احساس غريبي مي کنه. يه غريبي گنگ.

هنگامه: اما احساس آشنايي هم هست.

دکتر پورآزما: شعارها و نقاشي هاي روي ديوار رو مي بينه. چشم مي اندازه تو شهر، مي بينه آدما يه جور ديگه ن. اونور، ساختمان بانک قد کشيده جلوي خورشيد رو گرفته. اينور يه ضريح تازه سازه کنار اتوبان، که نالة زائراش پخش تو آسمون و بغلش روي آسفالت، نعرة ويراژ ماشينهاي خارجي. جوون به خودش نگاه مي کنه مي پرسه اين چي يه؟ يه اغماي ديگه س؟ تنهايي تمام عالم مي ريزه تو دلش.

هنگامه: پس ما اين وسط چه کاره ايم؟ خيلي هاي ديگه مثل ما!!

دکتر پورآزما: مارو که مي بينه پس مي کشه، بهمون مي گه آشغالا.

هنگامه: نه نمي گه. به ما نمي گه. (به طرف تخت برمي گردد.) مي خواي بي انصافي کني؟ همه رو با يه چوب بروني؟ همه بسوزن؟

خشک و تر با هم؟ نه تو اينجوري نيستي. نه دکتر. اون اينجوري نيست... بعد از اين همه سال... (سرش را مي گيرد.)

دکتر پورآزما: خانم صارمي؟

هنگامه: باور نمي کنم. بگو که لبخند مي زني. بگو که مي گي سلام.

دکتر پورآزما: آروم باشين. لطفا بگيرين بنشينين.

هنگامه: به دکتر بگو که همه چي رو ميدوني. از همه چي باخبري.

دکتر پورآزما: خانم هنگامه... به اعصابتون مسلط باشين. آب بخورين... (يک ليوان آب به او مي دهد.)

هنگامه: چشماتو باز کن. چشماتو باز کن. يه چيزي بگو، يه چيزي بگو. دکتر، چشماشو باز کرد! ديدين چشماشو باز کرد؟ دکتر حرف زد! دکترشنيدين چي گفت؟ گفت سلام، به من سلام کرد، به شما سلام کرد.

دکتر پورآزما: (نگران هنگامه به دنبال پرستارها خارج مي شود.) خانم پرستار نوري... خانم نوري.

هنگامه: من ديگه ازت خجالت نمي کشم. سرمو نمي ندازم پائين. تو هرچي مي خواي بهم زل بزن، از پشت پلکات خيره خيره نگام کن، من که از رو نمي رم. سرمو           نمي ندازم پائين؛ منم نگاهت مي کنم. منم بهت سلام مي کنم. سلام.

(نور مي رود)

صحنة سوم

(روشنايي از بيرون پنجره اتاق را کمي مي نماياند. هنگامه بي تکان و با نگاهي ثابت روبروي تخت نشسته است. وسايل سرم باز شده است. مدتي به همين منوال مي گذرد. کسي به در مي زند...)

صداي سيما: هنگامه؟... هنگامه؟ (هنگامه اما بي حرکت) مي تونم بيام تو؟

(سيما در را به آرامي باز مي کند. در نيم تاريکي هنگامه را تشخيص مي دهد.)

سيما: براي چي نشستي تو تاريکي؟ چراغو روشن کنم؟... هنگامه؟ بيداري؟ (چراغ را روشن مي کند.)

چي شده؟ چته؟ (نگاهش را دنبال مي کند به تخت 72 نزديک مي شود.)

اين... هنگامه؟ چش شده؟... يعني؟... (به هنگامه مي نگرد و دوباره به تخت.)

آخي کي؟... تموم کرده؟

هنگامه: چي؟! (يک آن نگاهش مي کند. دستش را به دهانش مي برد فريادش را فرو مي خورد، سرش را با ناباوري تکان مي دهد.)

سيما: پس چرا خبري ندادي؟... آخه چه جوري شد؟... مي دونم. مي دونم. معذرت مي خوام. توي حال خودت نيستي. ولي سخت نگير. به خودت فشار نيار هنگامه. فکر اينو بکن که چيزي عوض نمي شه. (پيش مي رود.)

تو، حالت خوبه؟... مي خواي همينجور ولش کني؟ بايد يه کاري کرد.

هنگامه: نه!

سيما: خوب پس چي؟ (از نزديک خيره به او.)

داري چي به سر خودت مي ياري دختر؟ چه کار کردي؟ (دستان وارفتة هنگامه را تکان مي دهد؟) جونتو گذاشتي تو دستات که نذاري قلبش بايسته؟... خيلي خوب تو آروم باش. استراحت کن. همه چي رو بذار به عهدة من. باشه؟ (مستأصل) خب چکار کنم؟... تو چي مي گي؟

ها؟ بگم بيان ببرنش؟

هنگامه: دکتر!

سيما: چه جوري مي خواي بهش بگي؟ بيچاره دکتر پورآزما.

هنگامه: نه. نه، سيما.

سيما: شنيدم دائم کار مي کرده. سراغ بايگاني خدمات آموزشي هم رفته بوده. مي دوني؟ يه نفر بهم گفت. خوبه آدم هر جايي يه نفر آشنا داشته باشه... چرا ساکتي؟

هنگامه: (خيره به سيما. ساکت نگاهش مي کند.)

سيما: خيلي خب، باشه. خودت مي دوني. خودت بايد گزارششو بدي. (مکث) کمک نمي خواي (دم در برمي گردد) راستي بازم يه خونواده اومدن براي شناسايي. نظرت چي يه؟ چه کار کنم؟... (ناگهان) به دکتر چي گفتي؟ نپرس راجع به چي؟ مي دونم باز بهت پيشنهاد داده.

يعني اينجوري حدس مي زنم. من معمولا درست حدس مي زنم... خب؟ رد کردي؟ هيچي نگفتي؟... آخه چرا؟ به خدا تو خلي دختر. اصلا دو تاتون يه جوري هستين. يه کارايي مي کنين! آدم سر در نمي ياره. مي دوني؟ من دوست ندارم سر در نيارم. (سکوت) نمي

خواي چيزي بگي؟ ترو خدا بگو... (مي خندد. خنده اش را بلافاصله مي خورد.) من برات يه پيغامم داشتم. چون بالاخره بهت مي رسوندم عجله اي براي گفتنش نکردم... نمي دونم. گفت مي خواد بياد اينجا. مي خواست بهت تلفن کنه اما حالا به من مي گه. ازم نپرس چرا رفته

بودم اونجا؟ مي دوني حواس دکتر جواد هنوز پيش توئه. اما تو اين چيزا حاليت نيست. نمي دونم چه جور مي توني خودتو تو اين اتاق حبس کني، بشيني روبروي اون تخت يک ساعت، دوساعت، بي صدا، بي تکون... خيلي عجيبه. من همين الانش که پيش توأم دلم مي خواد بدونم بچه هاي ديگه دارن چکار مي کنن، کجان؟ چي جيک و پيک مي کنن؟... (مکث)

من سنگدل نيستم ها. دلم مي سوزه يه نفر بميره. خودم که حالا حالاها دوست ندارم بميرم. ولي اون از خيلي وقت پيش تموم کرده بود...

پيغامو بهت ندادم. ها؟ اين لحظه همه چيز متوقف مي شه. ساعت شيش (هنگامه يک آن نگاهش مي کند.) يعني چي؟ (هنگامه نگاهش را برمي گيرد.) معلومه که يه جور قرار ملاقاته... اما بد ساعتي رو انتخاب کردين. چون دکتر عطاران هم مي ياد اينجا. (مکث) من ازش خواستم بياد. مي خواد بهت بگه اينجارو ول کني. شما خودتون نمي تونين به اين وضع خاتمه بدين. اينجا بوي ناجوري پيچيده... باور کن از رو بدجنسي اينکارو نکردم. حسودي، شايد (مکث)

من چکار کنم که تو حرف بزني؟ تو قبلا اينجوري نبودي، مي گفتي، مي خنديدي. بالا و پايين مي پريدي. (به ساعتش نگاه مي کند.) زياد که حرف نمي زنم؟ نه. معمولي حرف مي زنم. چون تو خيلي کم حرفي، به نظر خيلي وراج مي يام. (ساعت را نگاه مي کند.)

 

اتل متل یه بابا

که اسم اون احمده

اون بابای مهربون

امام جمعه شهره

اتل متل بچه ها

چهار بچه زیبا

همون هایی که امروز

شدن نگین پیشوا

محمد ونصرالله

حمید و داداش رضا

یادت می یاد اون روزا

چهره آقا رضا

همون که هی دادمیزد

جون شما وامام

یادش بخیر محمد

بچه خوب احمد

همون محمدی که

حسرتشو می خوردن

یادش بخیر نصرالله

امانتی از خدا

حالا از اون بچه ها

داداش حمیده مونده

همون که درد ملت

قلب اونو سوزونده

تعصب حاجی جون

برابچه شهیدا

عجب چه دیدنی بود

خنده های بچه ها

غیر خدا وهمسر

هیچ کسی رو نداره

وقتی حاج عبدالحمید

مریض می شد دوباره

یادت می یاد اون روزا

روزای خوب خدا

مادر این بچه ها

دعا می خوند دوباره

ناله میزد شبونا

تا پسرش بمونه

پیام میداد به رهبر

براش دعا بخونه

آقا جواب داده بود

دوستش دارم می مونه

حمید رفت ونیومد

کاش اون روز نمی یومد

وقتی حاج عبدالحمید

پر کشیدو نیومد

اشک بچه شهیدا

بگم چه جور در اومد

نگا تو چهره­هاشون

قلبتو می سوزونه

وقتی خبردادن که

حاجی رفته نمونده

چه جور دل تو اومد

بچه­هاتو بذاری

اونوقت خودت تنهایی

بری مارم بزاری

بچه های حمید و

یه لحظه یادت بیاد

اون لحظه ای که بابا

نبود کنار این­ها

نگاتو چهره هاشون

قلبتو می سوزونه

شکستن قلباشون

به یادتون می مونه

توهمین شهر پیشوا

امام زاده­ای زیبا

توقطعه شهیدا

بالای قبررضا

عکس قشنگوحاجی

کنار دست آقا

بالاسرباباشه

ایستاده مثل بابا

یه خورده اون طرفتر

پایین قبر باباش

یه سنگ مشکی رنگه

مزارحاجی اونجاست

حاجی همش شبو روز

به فکر مملکت بود

بازم بگم وصفشو

حاجی چه آدمی بود

آخر قصه اینجاست

ببین حواست کجاست

آدرس دادم که نگی

عکس اونو ندیدی

کمی وصفشو گفتم

نگی یه وقت نشنیدی

پیام رهبری رو

 خودم باچشمم دیدم

نوشته بود براشون

ازاولیاءالله

چه جمله­ی قشنگی

چه وصف ناب و،وندی

آهای مردم دنیا

بدونین قدرشون را

یه وقت روزی میفهمین

که دیگه خیلی دیره

گریه­های حاج خانم

یقتونومی گیره

یه روزی خوب

میفهمین

که من دارم چی میگم

وصف این آدمارو

حالا دارن پس میگن

خوب یادتون بمونه

ما شیعه کی هستیم

علی رو دریابیم

یه وقت عقب نیفتیم

یه روز آقامون میاد

دستشونو می گیره

سختی این روزا رو

کی میگه که ندیده

میخوام یه چیزی بگم

بمونه یادگاری

اینم میگم برای

حاج خانم جنیدی

تورو خدا حاج خانم

وقتی سرسجاده

داری دعا می خونی

کنار اون دعاهات

اسم منم بخونی

البته این شعر من

قالبتون رو نداشت

همه مقصدم این بود

اونهایی که نداشتن

از بچه هات نشونه

بشناسن این بچه ها

نشون به اون نشونه

شدن نگین پیشوا

آهای آهای جوونها

وارث کشور ما

حالااز اینجا به بعد

شماجلوبیفتین

بابا علی که گفتین

دیگه عقب نیفتین

سرسجاده هاتون

براما دعاکنین

این بنده حقیرو

تنهایی یادش کنین

 

شاعر: مریم آزاد

 

 

شور و حال عجيبي بود روحيه ها خدايي بود همه مي خواستند کمک کنند، کم تر کسي به فکر منافع خود بود و زنان نقش ويژ ه اي داشتند.

بسياري از خواهران در توزيع مايحتاج مردم به کمک جهادسازندگي شتافتند، بعضي ديگر در هلال احمر به مردم آسيب ديده، ياري مي دادند. ما نيز به مراکز بمباران شده سر مي زديم و هم دوش برادران رزمنده براي جلوگيري از سقوط شهر آبادان سنگرسازي و ساختن کوکتل مولوتوف و دفاع از شهر شرکت مي نموديم.

راوي: شهلا خسروی_ آبادان